O'qitiladigan fanlar

Bakalavriyat bosqichida

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1.

Marketing

Bozor funksiyalarini, bozorni tadqiqot qilish usullarini, bozor imkoniyatlaridan foydalanishni, marketingni boshqarish texnika va texnologiyasini, reklamani tashkil etish va boshqarish yo‘llari o‘rgatiladi.

2.

Tashkiliy xulq

Korxona va tashkilotlarda boshqarish madaniyati va boshqarish mexnatining dolzarb masalalari, boshqarish jarayonida ish yuritish usullari, ishlash shakllari, rahbarlik uslublari, rahbarlarning axloqiy etik va estetik sifatlarini oshirishning asosiy yo‘llari o‘rgatiladi.

3.

Suv xo‘jaligi menejmenti

Suv xo‘jaligi tizimini boshqarishning o‘ziga xos xususiyatlari, suv xo‘jaligi ob’ektlarini loyihalash, qurish va undan foydalanish, suv xo‘jaligi ishlab chiqarishida ilmiy-texnika taraqqiyoti va sifatni boshqarish yo‘llari o‘rgatiladi.

4.

Menejment marketing

Menejment va marketing fanini o‘rni, o‘rganish zaruriyati, menejmentning qonun va tamoyillari, usul va uslublari, qaror qabul qilish asoslari, marketing faoliyati xaqida, uning konyunkturasi, prinsipi, segmenti, reklama va raqobatlashuv faoliyatlari, narxni tashkil etish va boshqa ko‘rsatkichlar o‘rgatiladi.

5.

Ekologik menejment

Ekologik menejment predmeti, tadqiqot usullari va vazifalari, menejment umumiy nazariyasida ekologik menejmentning o‘rni va uning asosiy xususiyatlari, ekologik menejment vositalari tarkibi va ularning xususiyatlari, ekologik boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va ekologiya boshqaruv idoralari, korxonalarning ekologik menejmenti o‘rgatiladi.

6.

Reklama faoliyatini tashkil etish

Reklama haqida tushuncha, reklama turlarining tasnifi, savdo reklamasi, reklamani maqsadga yo‘naltirish, reklama faoliyatini rejalashtirish, firmalarda reklamani boshqarish organlarining tarkibiy tuzilishi, korxonalarda reklama faoliyatining samaradorligini baholash usullari o‘rgatiladi.

7.

Personalni boshqarish

Boshqaruv faoliyatini tashkil etish va xodimlarni boshqarishning ilmiy asoslarini, personalni boshqarish jarayonida inson omilini asosiy e’tiborda tutish, qarorlar qabul qilish uchun zarur bo‘lgan nazariy va amaliy bilimlar berish, personalni boshqarish jarayonida uning tashkiliy, iqtisodiy va xuquqiy asoslari o‘rgatiladi.

8.

Suv xo‘jaligi innovatsiya menejmenti

Innovatsiya mohiyati, turlari, davlat tamonidan qo‘llab – quvvatlanishi, innovatsiya loyihasini realizatsiya qilish usulini tanlash, innovatsiya loyihasining yaratilish bosqichlari, irrigatsiya va melioratsiyaga yo‘naltirilgan sarmoyalarning iqtisodiy samaradorligini aniqlash usullari, innovatsiya menejmentini boshqarish, ilmiy tashkilotlarda xodimlarni boshqarish, ilmiy texnika mahsulotlariga talabni tahlil qilish yo‘llari o‘rgatiladi.

9.

Suv xo‘jaligi iqtisodiyoti va menejmenti

Suv xo‘jaligi tashkilotlari va korxonalari faoliyati iqtisodini tashkil etish, sug‘orma dehqonchilikdagi muammolarni kelib chiqish sabablarini aniqlash, yer va suvdan foydalanish samaradorligini oshirish yo‘llarini iqtisodiy asoslash, menejment qonunlari, tamoyillari, funksiyalari, usullari, boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi, menejment qarorlari va ularni qabul qilish va menejment samaradorligi o‘rgatiladi.

10.

Korporativ boshqaruv

Korporativ boshqaruv tushunchasi, maqsad va vazifalari, korporativ boshqaruv tamoyillarining mazmuni va rivojlanish tarixi, korporativ madaniyat: shakllanishi, mazmuni va mohiyati, korporativ boshqaruvning xorijiy modellari va ularning shakllari, O‘zbekiston respublikasida korporativ boshqaruvning institutsiunal asoslari va asosiy tiklanish bosqichlari, korporativ boshqaruvning milliy modelini qurish konsepsiyasi o‘rgatiladi.

11.

Korxonalarda ish yuritishni tashkil etish

Ish yuritishni o‘zbek tilida olib borish, xujjatlarni to‘g‘ri sifatli, mazmunli, qonuniy tuzishni o‘rganish, hujjatlarga bo‘lgan talab va zururiyatini aniqlash, xujjatlarni tuzish yordamida samaradorlikga erishish, tashkiliy-farmoyish xujjatlarini to‘g‘ri tuzish, biznes rejani, shartnomani tuzish qoidalariga rioya qilish, xujjatlarni arxivga topshirish va saqlash qoidalari o‘rgatiladi.

12.

Kichik biznes va tadbirkorlik

Mamlakatimizda kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning o‘ziga hos xususiyatlarini, kichik biznes va tadbirkorlikning tashkiliy–huquqiy asoslari hamda ularni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash masalalari, kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish, rejalashtirish, boshqarish, ularning moliyaviy faoliyati va kredit bilan ta’minlash shakllari, kichik biznes va tadbirkorlik sub’ektlarining bank, soliq va audit bilan bo‘ladigan aloqalarini, axborot bilan ta’minlash usullari yo‘llari o‘rgatiladi.

13.

Xorijiy investitsiya

Integratsiya sharoitida investitsiya siyosatini yuritishda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarning roli, xorijiy investitsiyalarning O‘zbekiston iqtisodiyotiga jalb etilishi, xorijiy sarmoyadorlarga yaratilgan me’yoriy-huquqiy shart-sharoitlar, O‘zbekiston Respublikasida investitsiya faoliyatini tartibga solish, investitsiya faoliyatini moliyalashtirishda chet el investitsiyalarining o‘rni o‘rgatiladi.

14.

Tavakkalchilikni boshqarish

Tavakkalchilik turlari klassifikatsiyasi, ishlab chiqarish va tadbirkorlikni rivojlantirishda tavakkalchilik, qarorlar qabul qilish va tavakkalchilik, tavakkalchilik chegaralari, huquqiy va iqtisodiy asoslari, moliyaviy tavakkalchilik, moliyaviy tavakkalchilik chegaralari, tavakkalchilikni o‘lchash usullari, tavakkalchilikni boshqarish va sug‘urtalash, tarmoqlarni boshqarish va tavakkalchilik darjasini aniqlash usullari o‘rgatiladi.

15.

Logistika

«Logistika» fanining predmeti va vazifalari, sotib olib g‘amlash logistikasi, ishlab chiqarish logistikasi, servis logistikasi, axborot logistikasi, taqsimlash logistikasi, omborlarga joylash logistikasi, logistika sharoitida transport o‘rgatiladi.

16.

Menejment

"Menejment" fani talabalarga menejment yo‘nalishi bo‘yicha bilim, amaliy tajriba va zamonaviy texnik vositalaridan foydalanib, korxona boshkarivuni o‘rgatish hamda olingan bilimlari asosida o‘qish va ilmiy izlanishlarini davom ettirishlardan iborat

17.

Mutaxassislikka kirish

-suv resurslaridan samarali foydalanish va tanqisligini yumshatish yo‘llarini; menejment funksiyalari, tamoyillari va usullarini; strategik rejalashtirish va tanlashni; suv xo‘jaligi tashkilotlarida boshqaruv mehnatini oqilona tashkil etishning asosiy yo‘nalishlarini bilishi va ulardan foydalana olishi

18.

Xalqaro menejment

Fanning asosiy maqsadi - xalqaro menejmentning mohiyati va o‘ziga xos xususiyatlari, amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar jarayonini jadallashtirishda turli mamlakatlarning iqtisodiy, ijtimoiy, ilmiy-texnik, madaniy aloqalar hamda informatsion texnologiyalarning rivojlanishi va ularni boshqarishi haqida bilimlarni berishdan iborat

19

Sanoat iqtisodiyoti va menejment

milliy iqtisodiyot rivojlanishining iqtisodiy qonun va qonuniyatlari, energetika sanoati va uning rivojlanishiga ko‘rsatadigan ta’sirlarni o‘rganish, energetika sanoati korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga oid iqtisodiy bilimlar, ko‘nikmalar va tajribalar darajasini ta’minlash

20.

Innovatsiya menejmenti

Innovatsiya jarayonini tashkil etish va boshqarishni, innovatsiya loyihalarini yaratishni va hayotga joriy etishni ta’minlash, innovatsiya strategiyasini tanlash, ilmiy tashkilotlarda xodimlar faoliyatini boshqarish

Magistratuta bosqichida

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

Menejment psixologiyasi

Bu insonlarni muvaffaqiyatli boshqarish, ishlab chiqarish jamoasida psixologik iqlimni yaxshilash orqali mehnat samaradorligiga erishish imkonini yaratish va shu yo‘nalish bo‘yicha to‘laroq bilimlarga erishishga imkon beradi

Menejmentning tadqiqot usullari

Boshqaruv tizimlarini tadqiq etish,ularning afzalliklari va kamchiliklarini aniqlash, tadqiqot maqsadiga mos usullarni tanlash, aniqlangan muammolar yechimlarini ishlab chiqish

Cuv xo‘jaligida loyihalarni boshqarish

Loyiha konsepsiyasini ishlab chiqish, loyihalarda xatarlarni boshqarish, nazorat qilish va tartibga solish, suv xo‘jaligida loyihalarni moliyalashtirish, loyihalarni ishlab chiqish va baholash usullari, loyihalarni boshqarishni nazorat qilish va tartibga solish

Suv xo‘jaligini rivojlantirish strategiyasi

O‘zbekiston Respublikasida suv xo‘jaligi tizimini boshqarishning o‘ziga xos xususiyatlari, suv xo‘jaligi infratuzilmalarini modernizatsiyalashning iqtisodiy samaradorligi, davlatlararo suv resurslarini boshqarish muammolari, suvdan samarali foydalanish muammolari va uni yechish yo‘llari

Tizimli menejment nazariyasi

Boshqarish tamoyillari, tizimlari va usullarini yaratish, tizimli menejment sohasidagi muammoli holatni baholash, harakat strategiyalarini tuzish va rivojlanish muammolarni hal qilishning innovatsion usullarini topish