O'qitiladigan fanlar

Bakalavriyat bosqichida

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1.

Marketing

Marketing va uni rivojlanishining asosiy bosqichlari. Marketing tamoyillari, vazifalari, funksiyalari va turlari. Marketing faoliyatini axborot bilan taminlash. Marketingni tarkibiy tuzilishi va uni boshqarishni tashkil etish. Marketing dasturi. Strategik va taktik rejalashtirish, marketing nazorati. Bozor konyukturasini tadqiq etish va bashorat qilish. Maqsadli bozorni aniqlash. Tovar va tovar siyosati. Narx va narx siyosati. Sotish siyosati. Komunikatsiya siyosati.

2.

Tashkiliy xulq

Tashkiliy xulq fanining mazmunini, maqsadi va vazifalari, Ishlab chiqarish jarayonini boshqarishda tashkiliy xulq, Tashkilotlarda  o‘zaro munosabat va ijtimoiy – ruhiy muhitni barqarorlashtirish, Zamonaviy rahbar xodimlarga qo‘yiladigan umumiy talablar, Rahbarning shaxsiy xulqi, Rahbar xodimning xulqiy madaniyatini oshirishda ijtimoiy- ruhiy usullarning ahamiyati, Rahbarlik uslublari, Boshqarish madaniyati va raxbar ishini tashkil etishda uning axamiyati, Rahbar xodimlarning shaxsiy madaniyati, Raxbar xodimlar axloqi, Rahbar xodimning odobi, Ishbilarmonlik suhbatlari va ularni olib borish tartibi

3.

Suv xo‘jaligi menejmenti

Suv xo‘jaligi menejmenti fanining predmeti, mazmuni, maqsad va vazifalari. Ishlab chiqarishni boshqarish maqsadi va vazifalari, qonuniyatlar va tamoyillar. Menejment jarayoni, maqsadi va funksiyalari. Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi. Menejment  qarorlari va ularni qabul qilish yo‘llari samaradorligini aniqlash usullari.
Suv xo‘jaligi infratuzilmasi. Suv xo‘jaligi tizimini boshqarishning o‘ziga xos xususiyatlari. Suv xo‘jaligida mehnat jarayonlarini boshqarish. Suv xo‘jaligini boshqarishda kadrlar tizimi. Suv xo‘jaligi tashkilotlari faoliyatini moliyalashtirish. Suv xo‘jaligi ob’ektlarini loyihalash, qurish va undan foydalanish. Suv xo‘jaligi ishlab chiqarishida ilmiy-texnika taraqqiyoti va sifatni boshqarish. Suv xo‘jaligida menejment samaradorligi.

4.

Personalni boshqarish

“Personalni boshqarish” fanining mazmuni, moxiyati va maqsad vazifalari, Korxona va uning personali, Personalni boshqarish tizimi

Personalni rejalashtirish, Personalni shakllantirish, Personalni boshqarishda yetakchilik, Personalni boshqarishda guruxlararo munosabatlar, Personalni rivojlantirish, Personalni rag‘batlantirish, Personal faoliyatini baxolashning zamonaviy uslublari, Personal karerasini rejalashtirish va rivojlantirish, Personalning xuquq va majburiyatlari, Personalni boshqarish xizmatida ish yuritish va axborot texnologiyalari

5.

Suv xo‘jaligi iqtisodiyoti va menejmenti

Suv xo‘jaligi majmuasi. Suv xo‘jaligi korxonalari asosiy fondlari va aylanma mablag‘lari. Suv xo‘jaligida mehnatni tashkil etish va ish haqi. Suv xo‘jaligida ishlab chiqarish harajatlari,  tannarh va baho. Suv xo‘jaligi korxonalarini moliyalashtirish. Yerlarni meliorayiyalashtirishna sarflangan investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligi.

Suv xo‘jaligi tarmoqlaridan foydalanishni oqilona tashkil etish va boshqarish, tashkiliy tuzilmalarni takomillashtirish, qarorlar qabul qilish texnalogiyasini, boshqarish usullaridan vaziyatga qarab foydalanishni bilish. Suv xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy usullarini, san’at va madaniyatni, menejerlar qobiliyati va iste’dodini rivojlantirish yo‘llarini o‘rganish

6.

Korporativ boshqaruv

Korporativ boshqaruv fanining predmeti va mazmuni. Korporativ boshqaruv tamoyillarining mazmuni va rivojlanish tarixi. Korporativ madaniyat: shakllanishi, mazmuni va mohiyati

Korporativ boshqaruvning xorijiy modellari va ularning shakllari. O‘zbekiston Respublikasida korporativ boshqaruvning institutsional asoslari va asosiy tiklanish bosqichlari. Korporativ boshqaruvning milliy modelini qurish konsepsiyasi

Korporativ nizolar. Korporativ boshqaruv muammolari va rivojlanish  istiqbollari

7.

Korxonalarda ish yuritishni tashkil etish

Tashkiliy-farmoyish hujjatlarini to‘g‘ri tuzish, biznes rejani, shartnomani tuzish qoidalariga rioya qilish, hujjatlarni arxivga topshirish, saqlash qoidalarini o‘rgatish, bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonlarda ish yuritishning metodologik va nazariy asoslarini o‘rganishdan iboratdir.

8.

Tavakkalchilikni boshqarish

Tavakkalchilikni boshqarish fanining  maqsadi? va mazmuni, asosiy tushunchalari, Tavakkalchilik turlari, Ishlab chiqarish va tadbirkorlikni rivojlantirishda tavakkalchilik, Qaror qabul qilishda tavakkalchilik, Tavakkalchilikning iqtisodiy chegaralari, Moliyaviy tavakkalchilik, moliyaviy tavakkalchilik chegaralari va xedjirlash, Tavakkalchilikni o‘lchash usullari, Tavakkalchilik koeffitsienti va uning taxlili, Tavakkalchilikni boshqarishda sug‘urtalash, Tavakkalchilikni boshqarish samaradorligi

9.

Xalqaro marketing

Xalqaro marketingning nazariy va uslubiy asoslari haqida, eksport tovar siyosati haqida, xalqaro bozorda bahoni shakllantirish usullari, tahlilning korellyatsion-regrission modellarini va mahsulot eksportini prognozlashish, xalqaro bozorga chiqishning shakl va usullari haqida, kommunikatsiyaning xalqaro vositalari haqida, investitsiyalar bo‘yicha vatanimiz va chet ellardagi tajribalar hiqida, boshqarishni takomillashtirish yo‘llari va xalqaro bozorda iqtisodiy samaradorlikni aniqlash usullari

10.

Sifat menejmenti

Sifat va sifatni boshqarish tushunchalarining asosiy mazmuni. Raqobatbardoshlik tushunchasi va mahsulot raqobatdoshligini aniqlash. Sifatni boshqarishning asosiy metodlari. Sifat ko‘rsatkichlari tasnifi

 Mahsulot va xizmatlarning sifat ko‘rsatkichlari va uni aniqlash usullari. Korxonalarda sifatni boshqarish. Sifatni boshqarishda tizimli yondashuv

 Standartlar, mahsulotlar va xizmatlarni sertifikatlashtirish. Iste’molchilarning huquqlarini himoya qilish.

11.

Marketingni boshqarish

Bozor iqtisodiyoti sharoitida marketing faoliyatini  boshqarishning iqtisodiy asoslari va asosiy tushunchalari.

Bozor sharoitida tashkilotning marketing faoliyati.

Korporativ marketing faoliyatining zamonaviy shakllari.

Target maqsadli bozorni tanlashni boshqarish ta’rif-lari, segmentatsiyasi, iste’mol-chilarning xatti-harakatlarini modellashtirish, raqobatdosh ustunlikni tanlash usullari. Marketingni boshqarish vosi-talari. Marketing korxonada marketing faoliyati muammo-larini o‘rganish.

Korxonada marketingdan foy-dalanish xususiyatlarini tahlil qilish va kompaniya tarkibidagi marketing bo‘limining funk-sional marketing muhitining audit uslubi, tanlangan marketing strategiyasi va korxonaning operatsion marketing faoliyati.

12.

Soha iqtisodiyoti va menejment

«Soha iqtisodiyoti va menejmenti» fanining predmeti, metod va vazifalari. Agrar iqtisodiy islohotlar va ularning asosiy yo‘nalishlari. Qishloq va suv xo‘jaligi sohasida bozor va bozor munosabatlari. Qishloq va suv xo‘jaligi ishlab chiqarishini joylashtirish va ixtisoslashtirish. Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish resurslari va ulardan samarali foydalanish. Yer-suv resurslari va ulardan samarali foydalanish. Qishloq xo‘jaligining moddiy-texnika resurslari. Qishloq xo‘jaligida mehnat resurslari va mehnat unumdorligi. Qishloq xo‘jaligining asosiy fondlari va aylanma mablag‘lari. Ishlab chiqarishni intensivlashtirish va ilmiy-texnik taraqqiyot. Qishloq ho‘jaligini intensivlashtirish. Qishloq xo‘jaligida investitsiyalar va investitsion faoliyat. Qishloq xo‘jaligida innovatsiyalar va innovatsion faoliyat. Ishlab chiqarish xarajatlari va qishloq xo‘jaligi mahsulotlari tannarxi. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga narx tizimi. Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi iqtisodiy samaradorligi. Qishloq xo‘jaligi yalpi va tovar mahsulotlari, kengaytirilgan takror ishlab chiqarish. Menejmentning nazariy asoslari, Qishloq xo‘jaligida iqtisodiy sub’ektlarni tashkil etish elementlari va boshqarish jarayoni. Qishloq xo‘jaligi sub’ektlarini boshqarish tizimi va boshqarishning tashkiliy shakllari. Qishloq xo‘jaligida menejmentning funksiyalari va tamoyillari. Menejment metodlari. Qishloq xo‘jaligida personalni boshqarish. Qishloq xo‘jaligida mehnat jarayonlarini boshqarish va  boshqaruv qarorlari. Boshqarish uslubi (stili), nizolar va stresslarni boshqarish. Qishloq xo‘jaligida tavakkalchilikni boshqarish. Qishloq xo‘jaligi sub’ektlari menejmenti camaradorligi.

13.

Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti va menejment

Suv resurslari va ulardan halq xo‘jaligida foydalanish. Suv xo‘jaligi tizimlaridan foydalanishni havzaviy usulga o‘tkazish va ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish tadbirlari. Suv xo‘jaligida kadrlar, mehnat unumdorligi va ish haqi. Melioratsiya va suv xo‘jaligining asosiy fondlari va aylanma mablag‘lari. Cuv xo‘jaligi korxonalarida bozor tizimi munosabatlarini qo‘llash. Menejment fanining predmeti, mazmuni va vazifalari. Menejment qonunlari, tamoyillari, funksiyalari va usullari. Menejment  qarorlari va ularni qabul qilish yo‘llari. Menejment madaniyati va uslubi. Suv xo‘jaligida menejment samaradorligi.

14.

Amaliy menejment

Amaliy menejment fanining predmeti maqsadi va vazifalari, Amaliy menejmentning ishlab chiqarish jarayonini boshqaruvdagi o‘rni, Boshqaruv funksiya va usullari amaliy yondashuvning asosiy vositasi sifatida.  Amaliy menejment faoliyatini tashkil etishda kadrlar, qaror qabul qilish va operativ boshqaruv

15.

Suv xo‘jaligida sifatni boshqarish

Sifat va sifatni boshqarish tushunchalarining asosiy mazmuni. Raqobatbardoshlik tushunchasi va mahsulot raqobatdoshligini aniqlash. Sifatni boshqarishning asosiy metodlari. Sifat ko‘rsatkichlari tasnifi

Mahsulot va xizmatlarning sifat ko‘rsatkichlari va uni aniqlash usullari. Korxonalarda sifatni boshqarish. Mahsulot va xizmatlar sifatini boshqarishni rejalashtirish. tashkil etish va tartibga solish, Sifatni boshqarishda tizimli yondashuv. Standartlar, mahsulotlar va xizmatlarni sertifikatlashtirish. Iste’molchilarning huquqlarini himoya qilish. Suv xo‘jaligi tashkilotlari bilan suv iste’molchilari o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni boshqarish. Ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish jarayonlarida sifatni boshqarish.

Suv xo‘jaligida sifatni boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.

16.

Biznes boshqaruv

Biznesni boshqarish fanining nazariy metodologik asoslari.

Biznesning tashkiliy va huquqiy shakllari

Biznesni boshqarishda marketing faoliyatini tashkil etish.

Biznesning faoliyatini boshqarish va rejalashtirish.

Biznesni moliyalash, kredit bilan ta’minlash hamda uning audit muassasalari bilan o‘zaro munosabatlari.

Biznesning moliyaviy faoliyati va moliyaviy boshqaruv.

Biznesning boshqarish psixologiyasi.

O‘zbekistonda biznesning rivojlanish istiqbollari

O‘zbekistonda biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash va infratuzilmaning asosiy elementlari.

17.

Strategik menejment

“Strategik menejment” fanining predmeti va boshqaruv jarayoni. Strategiya yaratishning vazifalari. Tarmoqdagi umumiy vaziyat va undagi raqobatning tahlili. Kompaniya ahvolining tahlili.
Strategiya va raqobatchilik ustunligi. Raqobatli kuchlar va ular tarkibidagi o‘zgarishlarning sabablari. Marketing strategiyasini mavjud vaziyatga moslashtirish. Diversiyalashning korporativ strategiyalari. Diversiyalangan kompaniyalarning strategik tahlili. Kompaniyalarda strategiyani tadbiq etish.

18.

Qishloq va suv xo‘jaligi iqtisodiyoti va menejment

Suv resurslari va ulardan halq xo‘jaligida foydalanish. Suv xo‘jaligi tizimlaridan foydalanishni havzaviy usulga o‘tkazish va ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish tadbirlari. Melioratsiya va suv xo‘jaligining asosiy fondlari va aylanma mablag‘lari. Suv xo‘jaligida kadrlar, mehnat unumdorligi va ish haqi. Cuv xo‘jaligi korxonalarida bozor tizimi munosabatlarini qo‘llash, Menejment fanining predmeti, mazmuni va vazifalari.  Menejment qonunlari, tamoyillari, funksiyalari va usullari. Menejment  qarorlari va ularni qabul qilish yo‘llari. Menejment madaniyati va uslubi. Suv xo‘jaligida menejment samaradorligi.

19.

Operatsion menejment

Operatsion menejment fanining maqsadi va vazifalari

Kompaniyaning operatsion strategiyasi va

Kalendar rejalashtirish va ishlab chiqarishni boshqarish

Kalendar rejalashtirish va loyihalarni boshqarish

Sifat boshqaruvi va benchmarking

Rejalashtirish va prognozlash

Operatsion tizimni shakllantirish va ishlab chiqarish quvvatlarini joylashtirish

Ishlab chiqarish resurslarini boshqarish

Operatsion boshqaruv tizimini modellashtirish

Operatsiyalar va jarayonlarni takomillashuv tamoyillari

Operatsion konsalting

 

20.

Xalqaro menejment

Xorijiy tadbirkorlik rivojlanishiga xalqaro iqtisodiy integratsiya ta’siri. Kompaniya faoliyat yuritayotgan mamlakatga bog‘liq holda menejment uslubi (stili) xususiyatlari. Xalqaro biznesda kadrlar siyosati. Xalqaro menejment tizimida inson resurslarini. boshqarish. Xalqaro biznes etikasi va xalqaro aloqalar menejeriga qo‘yiladigan talablar.

 

Magistratuta bosqichida

 

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1

Tizimli menejment nazariyasi

Menejment tizimi. Menejmentni tashkil etish. Funksional menejment.  Maqsadli menejment. Personal menejmenti. Tadbirkorlik komponenti personal menejmentining asosi sifatida. Tadbirkorlik komponentini rivojlantirish. Personal faoliyatini optimallashtirish uchun uning tadbirkorlik ko‘nikmalarini shakllantirish. Menejment samaradorligi. Mehnat va menejment jarayonlarining globallashuvi.

2

Iste’molchilar psixologiyasi

Bozorni segmentlashtirish va demografik tahlil. “Iste’molchilar xulq-atvori” fan sifatida. Global iste’mol bozorlari: strukturasi va strategiyalari. Ehtiyoj-larni anglash va izlash. Xarid qilishdan oldin variantlarni baholash. Xarid qilish va qaror qabul qilish. Iste’mol, ehtiyojlarni qondirilishi, foydalanilgan mahsulotlardan ozod bo‘lish

Individual farqlar. Atrof-muhit ta’siri. Marketing strategiyasi va ma’naviy mas’uliyat.

3

Strategik marketing

Korxonada marketingning roli, Marketing va ehtiyojni qondirilishi, Bozor segmentatsiyasi vositasida ehtiyojlar tahlili, Bozorning jalb etuvchanligi tahlili, Firmaning raqobatbardoshligi tahlili, Marketing strategiyasini tanlash, Yangi tovarlar ishlab chiqarish yo‘li bilan rivojlanish, Sotish kanali bo‘yicha strategik qarorlar, Narxni tashkil etish bo‘yicha strategik qarorlar, Kommunikatsiya bo‘yicha strategik qarorlar, Strategik marketing rejasi

4

Menejmentning tadqiqot usullari

Research Methods for Managers, Research Methods for Business and Management

5

Inson resurslarini boshqarish

Korxonalarni tashkillashtirish

Inson resurslarini boshqarish

Korxonalarda personalni boshqarish strategiyasi

Kompaniyalardagi  xizmat  martabasini  va  xodimlarning xizmat-kasb jihatidan ko‘tarilishini boshqarish

Korxonaning  ijtimoiy  rivojlanishi-personal  boshqaruvining asosi,

Kadrlar tizimidagi yangiliklarni boshqarish

Personal boshqaruvida mehnat munosabatlari etikasi

Personalni  boshqarishda  ixtiloflar  va  stresslarni yechish

Korxonalarda personal xavfsizligini boshqarish

Boshqaruv personali mehnatini tashkil etish

Korxonalarda personal xulq-atvorini boshqarish

6

Reklama nazariyasi va amaliyoti

“Reklama va RR” fanining predmeti, metodi va vazifalari

Reklamaning rivojlanish bosqichlari

Reklamaning ijtimoiy-psixologik jihatlari

Reklama - marketing kommunikatsiya vositasi sifatida

Reklama tarqatish vositalari

Reklama dizayni va reklamaning tasviriy

tarkibiy qismlari

Reklama matnlari, e’lonlari va murojaatlarini

tayyorlash asoslari

Chakana savdo korxonalarida reklama faoliyatini

tashkil etish

Ulgurji savdo korxonalarida reklama faoliyatini tashkil etish

Sanoat korxonalarida reklama faoliyatini tashkil etish

Reklama kampaniyasini tashkil qilish

Tovarlar va xizmatlar bozorida reklama faoliyatini

tashkil etish

Reklama strategiyalari

Reklama faoliyati samaradorligi

Pablik rileyshnz ijtimoiy munosabatlar tizimida

Pablik rileyshnz faoliyatini tashkil etish

Pablik rileyshnz faoliyati samaradorligi

Xalqaro reklama

7

Suv xo‘jaligida strategik menejment

“Suv xo‘jaligida strategik menejment” fanining predmeti va  boshqaruv jarayoni

Strategiya yaratishning vazifalari.

Tarmoqdagi umumiy vaziyat va undagi raqobatning tahlili.

Kompaniya ahvolining tahlili.

Strategiya va raqobatchilik ustunligi.

Raqobatli kuchlar va ular tarkibidagi o‘zgarishlarning sabablari.

Marketing strategiyasini mavjud vaziyatga moslashtirish.

Diversiyalashning korporativ strategiyalari.

Diversiyalangan kompaniyalarning strategik tahlili.

Kompaniyalarda strategiyani tadbiq etish.

8

Logistika

Logistika fanining tushunchasi, mazmuni va vazifalari. Logistik funksiyalar. Moddiy oqim va logistik operatsiyalar. Logistik tizim. Logistik apparat metodologiyasi. Logistikaning funksional muxiti. Sotib olish (g‘amlash) logistikasi. Ishlab chiqarish logistikasi. Taqsimot logistikasi. Transport logistikasi. Axborot  logistikasi. Logistikada zahiralar. Logistik omborxonalar. Logistikada servis. Logistik konsepsiya bazasida tovarlar ishlab chiqaruvchilarning sotuv tizimini takomillashtirish.

9

Agromarketing

Marketingning umumiy tushunchasi

Agro marketing tushunchasi

Qishloq xo‘jaligidagi marketing faoliyatiga ta’sir qiluvchi umumiy iqtisodiy omillar Agrar siyosatning strategik yo‘nalishlari Agrobiznesning marketing muhiti uchun bozorlarni tasniflash Qishloq xo‘jaligi bozorlariga talab. Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari bozorida mahsulot taklifi Qishloq xo‘jaligidagi narxlarning xususiyatlari Qishloq xo‘jaligidagi xatarlarni boshqarish va sug‘urta Agro marketingni boshqarishning maqsadi Marketingni boshqarishning predmetlari va ob’ektlari Qishloq xo‘jaligi marketingini boshqarish samaradorligi mezonlari Marketing texnologiyasining mohiyati Agro marketing texnologiyalaridan foydalanish. Qishloq ho‘jaligi maxsulot narxlarni boshqarish. Agro marketing bo‘yicha ma’lumotlar tizimi. Qishloq ho‘jaligi maxsulotlarining yalpi daromad va foydaning turlari. Agro tadbirkorlik sub’ektlarining eksport salohiyatini baholash. Eksportyor korxonalarning davlat tomonidan qo‘llab quvvatlanishining ahamiyati. Agro marketingni boshqarishda xorijiy mamlakatlar tajribasi.

10

Elektron marketing

“Elektron marketing” fanining predmeti, mazmuni va vazifalari. Elektron marketing majmui. Elektron bozorning xususiyatlari va tarkibi. Marketing tadqiqotlari va Internet. Elektron marketingning huquqiy va axloqiy jihatlari. Ma’lumotlarni saqlash va qayta ishlash texnologiyalari. Internetda ishlash prinsiplari. Veb-saytlarni yaratish texnologiyalari.

                               Xalkaro Magistratura

 

1

Statistical Analysis for Business Decision-making

What is Statistics? Describing Data: Frequency Tables, Frequency Distributions, and Graphic Presentation, Describing Data: Numerical Measures, Describing Data: Displaying and Exploring Data, A Survey of Probability Concepts, Sampling Methods and the Central Limit Theorem, Estimation and Confidence Intervals, One-Sample Tests of Hypothesis, Two-Sample Tests of Hypothesis, Analysis of Variance, Correlation and Linear Regression, Multiple Regression Analysis

2

Survey of Economics

Introduction to microeconomics, Problems of an economy, Consumer behaviour

law of demand, Elasticity of demand, Theory of production, Supply and its determinants, Introduction to macroeconomics, National income and related aggregates, Measurement of national income—value added method, Measurement of national income—income method, Measurement of national income—expenditure method, Aggregate demand and aggregate supply, Determination of income and employment

3

Financial Management

Businesses and their role in the economy, Financial management disciplines and positions, Financial statements, Business plan, Capital budgeting, Working capital management, Equity, Liabilities, Assessment of the financial structure, Financial markets, Cost structure, Cost calculations, Indirect costs, Budgeting and variance analysis, Financial accounting, A closer look at financial statements, Cash flow statement, Corporate accounting

4

Survey of Accounting

Introduction Bookkeeping, The subject and method of accounting, Balance sheet, accounts and double entry, Depreciation Accounting, Political Science Organization, Accounting for Special Transactions, Fundamentals of Cost Accounting, Preparation of Cost Statements, Fundamentals of Management Accounting, Financial Statements

5

Survey of Management

The manajer’s job, Management skills, Planning in the organizations, Strategic plannrogress, Organizing the organizations, Chaging the bureauctic structure, Leading in the organizations, Process Theories of motivation, Control in the organizations, Critical rath planning