O'qitiladigan fanlar

Bakalavriat

1

Marketing

Marketing va uni rivojlanishining asosiy bosqichlari. Marketing tamoyillari, vazifalari, funksiyalari va turlari. Marketing faoliyatini axborot bilan taminlash. Marketingni tarkibiy tuzilishi va uni boshqarishni tashkil etish. Marketing dasturi. Strategik va taktik rejalashtirish, marketing nazorati. Bozor konyukturasini tadqiq etish va bashorat qilish. Maqsadli bozorni aniqlash. Tovar va tovar siyosati. Narx va narx siyosati. Sotish siyosati. Komunikatsiya siyosati.

2

Cuv xo‘jaligi menejmenti

Suv xo‘jaligi menejmenti fanining predmeti, mazmuni, maqsad va vazifalari. Ishlab chiqarishni boshqarish maqsadi va vazifalari, qonuniyatlar va tamoyillar. Menejment jarayoni, maqsadi va funksiyalari. Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi. Menejment  qarorlari va ularni qabul qilish yo‘llari samaradorligini aniqlash usullari.
Suv xo‘jaligi infratuzilmasi. Suv xo‘jaligi tizimini boshqarishning o‘ziga xos xususiyatlari. Suv xo‘jaligida mehnat jarayonlarini boshqarish. Suv xo‘jaligini boshqarishda kadrlar tizimi. Suv xo‘jaligi tashkilotlari faoliyatini moliyalashtirish. Suv xo‘jaligi ob’ektlarini loyihalash, qurish va undan foydalanish. Suv xo‘jaligi ishlab chiqarishida ilmiy-texnika taraqqiyoti va sifatni boshqarish.
Suv xo‘jaligida menejment samaradorligi.

3

Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti va menejment

Suv resurslari va ulardan halq xo‘jaligida foydalanish. Suv xo‘jaligi tizimlaridan foydalanishni havzaviy usulga o‘tkazish va ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish tadbirlari. Suv xo‘jaligida kadrlar, mehnat unumdorligi va ish haqi. Melioratsiya va suv xo‘jaligining asosiy fondlari va aylanma mablag‘lari. Cuv xo‘jaligi korxonalarida bozor tizimi munosabatlarini qo‘llash. Menejment fanining predmeti, mazmuni va vazifalari. Menejment qonunlari, tamoyillari, funksiyalari va usullari. Menejment  qarorlari va ularni qabul qilish yo‘llari. Menejment madaniyati va uslubi. Suv xo‘jaligida menejment samaradorligi.

4

Suv xo‘jaligi iqtisodiyoti va menejmenti

Suv xo‘jaligi majmuasi. Suv xo‘jaligi korxonalari asosiy fondlari va aylanma mablag‘lari. Suv xo‘jaligida mehnatni tashkil etish va ish haqi. Suv xo‘jaligida ishlab chiqarish harajatlari,  tannarh va baho. Suv xo‘jaligi korxonalarini moliyalashtirish. Yerlarni meliorayiyalashtirishna sarflangan investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligi.

Suv xo‘jaligi tarmoqlaridan foydalanishni oqilona tashkil etish va boshqarish, tashkiliy tuzilmalarni takomillashtirish, qarorlar qabul qilish texnalogiyasini, boshqarish usullaridan vaziyatga qarab foydalanishni bilish. Suv xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy usullarini, san’at va madaniyatni, menejerlar qobiliyati va iste’dodini rivojlantirish yo‘llarini o‘rganish

5

Soha iqtisodiyoti va menejment

               «Soha iqtisodiyoti va menejmenti» fanining predmeti, metod va vazifalari. Agrar iqtisodiy islohotlar va ularning asosiy yo‘nalishlari. Qishloq va suv xo‘jaligi sohasida bozor va bozor munosabatlari. Qishloq va suv xo‘jaligi ishlab chiqarishini joylashtirish va ixtisoslashtirish. Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish resurslari va ulardan samarali foydalanish. Yer-suv resurslari va ulardan samarali foydalanish. Qishloq xo‘jaligining moddiy-texnika resurslari. Qishloq xo‘jaligida mehnat resurslari va mehnat unumdorligi. Qishloq xo‘jaligining asosiy fondlari va aylanma mablag‘lari. Ishlab chiqarishni intensivlashtirish va ilmiy-texnik taraqqiyot. Qishloq ho‘jaligini intensivlashtirish. Qishloq xo‘jaligida investitsiyalar va investitsion faoliyat. Qishloq xo‘jaligida innovatsiyalar va innovatsion faoliyat. Ishlab chiqarish xarajatlari va qishloq xo‘jaligi mahsulotlari tannarxi. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga narx tizimi. Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi iqtisodiy samaradorligi. Qishloq xo‘jaligi yalpi va tovar mahsulotlari, kengaytirilgan takror ishlab chiqarish. Menejmentning nazariy asoslari                                                                          

Qishloq xo‘jaligida iqtisodiy sub’ektlarni tashkil etish elementlari va boshqarish jarayoni. Qishloq xo‘jaligi sub’ektlarini boshqarish tizimi va boshqarishning tashkiliy shakllari. Qishloq xo‘jaligida menejmentning funksiyalari va tamoyillari. Menejment metodlari. Qishloq xo‘jaligida personalni boshqarish. Qishloq xo‘jaligida mehnat jarayonlarini boshqarish va  boshqaruv qarorlari. Boshqarish uslubi (stili), nizolar va stresslarni boshqarish. Qishloq xo‘jaligida tavakkalchilikni boshqarish. Qishloq xo‘jaligi sub’ektlari menejmenti camaradorligi.

6

Personalni boshqarish

Personalni va inson resurslarini boshqarish. Axolini ish bilan ta’minlash va mexnat bozori.

Korxona va tashkilotlarni shakllantirishda inson omili. Korxona va tashkilotlar personalni boshqarish strategiyasi. Korxona va tashkilotlarda personal bilan ishlashni boshqarish. Korxona va tashkilotlardagi xizmat martabasini boshqarish. Korxona va tashkilotlarda xodimlarning xizmat-kasb jixatidan ko‘tarilishini boshqarish. Korxona va tashkilotlarning  ijtimoiy rivojlanishi-personal boshqaruvining asosi. Korxona va tashkilotlarda personal xulq-atvorni boshqarish.      

7

Amaliy menejment

Amaliy menejment fanining predmeti maqsadi va vazifalari, Amaliy menejmentning ishlab chiqarish jarayonini boshqaruvdagi o‘rni, Boshqaruv funksiya va usullari amaliy yondashuvning asosiy vositasi sifatida.  Amaliy menejment faoliyatini tashkil etishda kadrlar, qaror qabul qilish va operativ boshqaruv

8

Sifat menejment

Sifat va sifatni boshqarish tushunchalarining asosiy mazmuni. Raqobatbardoshlik tushunchasi va mahsulot raqobatdoshligini aniqlash. Sifatni boshqarishning asosiy metodlari. Sifat ko‘rsatkichlari tasnifi

 Mahsulot va xizmatlarning sifat ko‘rsatkichlari va uni aniqlash usullari. Korxonalarda sifatni boshqarish. Sifatni boshqarishda tizimli yondashuv

 Standartlar, mahsulotlar va xizmatlarni sertifikatlashtirish. Iste’molchilarning huquqlarini himoya qilish.

9

Korporativ boshqaruv

Korporativ boshqaruv fanining predmeti va mazmuni. Korporativ boshqaruv tamoyillarining mazmuni va rivojlanish tarixi. Korporativ madaniyat: shakllanishi, mazmuni va mohiyati

Korporativ boshqaruvning xorijiy modellari va ularning shakllari. O‘zbekiston Respublikasida korporativ boshqaruvning institutsional asoslari va asosiy tiklanish bosqichlari. Korporativ boshqaruvning milliy modelini qurish konsepsiyasi

Korporativ nizolar. Korporativ boshqaruv muammolari va rivojlanish  istiqbollari

Korporativ boshqaruv  samaradorligini baholash

10

Strategik menejment

“Strategik menejment” fanining predmeti va boshqaruv jarayoni. Strategiya yaratishning vazifalari. Tarmoqdagi umumiy vaziyat va undagi raqobatning tahlili. Kompaniya ahvolining tahlili.
Strategiya va raqobatchilik ustunligi. Raqobatli kuchlar va ular tarkibidagi o‘zgarishlarning sabablari. Marketing strategiyasini mavjud vaziyatga moslashtirish. Diversiyalashning korporativ strategiyalari. Diversiyalangan kompaniyalarning strategik tahlili.
Kompaniyalarda strategiyani tadbiq etish.                                                       

11

Logistika

Logistika fanining tushunchasi, mazmuni va vazifalari. Logistik funksiyalar. Moddiy oqim va logistik operatsiyalar. Logistik tizim. Logistik apparat metodologiyasi. Logistikaning funksional muxiti. Sotib olish (g‘amlash) logistikasi. Ishlab chiqarish logistikasi. Taqsimot logistikasi. Transport logistikasi. Axborot  logistikasi. Logistikada zahiralar. Logistik omborxonalar. Logistikada servis. Logistik konsepsiya bazasida tovarlar ishlab chiqaruvchilarning sotuv tizimini takomillashtirish.

12

Suv xujaligida innovatsiya menejment

Yangiliklarni   joriy   etish   innovatsiya        menejmenti ob’ektidir. Innovatsiya   faoliyatini  davlat  tomonidan  qo‘llab – quvvatlash. Innovatsiya loyixasini realizatsiya qilish usulini tanlash. Innovatsiya loyixasi: yaratishning asosiy bosqichlari va realizatsiya qilinishi. Irrigatsiya va melioratsiyaga yo‘naltirilgan sarmoyalarning iqtisodiy samaradorligini aniqlash usullari. Sug‘oriladigan yerlarni qayta tiklashga sarf qilinadigan sarmoyalarni aniqlash usullari va samaradorligi. Innovatsiya menejmentini boshqarish. Innovatsiya strategiyasini tanlash. Ilmiy tashkilotlarda xodimlarni boshqarish. Ilmiy – texnik maxsulotlariga talabni taxlil qilish

13

Ijtimoiy menejment

Ijtimoiy menejment – XX asr oxiri XXI asr boshi boshqaruv madaniyati. Ijtimoiy siyosat – menejmentni amalga oshirishning universal texnologiyasi. “Ijtimoiy menejment” fanining shakllanishi. Ijtimoiy menejment qonunlari va tamoyillari. Ijtimoiy menejment uslublari. Ijtimoiy menejment ilmiy uslublarining samaradorligini oshirish asosi. Ijtimoiy menejment tizimi.

Ijtimoiy menejmentda tashkiliy munosabatlar. Ijtimoiy resurslar, ularni amalga oshirish yo‘llari. Ijtimoiy menejmentda motivatsion resurs. Ijtimoiy o‘z-o‘zini boshqarish. Ijtimoiy injeneriya – ijtimoiy menejment vositasi sifatida.

14

Innovatsion menejment va marketing

Innovatsiya   faoliyatini  davlat  tomonidan  qo‘llab – quvvatlash. Innovatsiya loyixasini realizatsiya qilish usulini tanlash. Innovatsiya loyixasi: yaratishning asosiy bosqichlari va realizatsiya qilinishi. Marketing tamoyillari, vazifalari, funksiyalari va turlari. Marketing faoliyatini axborot bilan taminlash. Marketingni tarkibiy tuzilishi va uni boshqarishni tashkil etish. Marketing dasturi.

15

Ekologik menejment

«Ekologik menejment» fanining predmeti, tadqiqot usullari va vazifalari. Menejment umumiy nazariyasida Ekologik menejmentning o‘rni va uning asosiy xususiyatlari. Ekologik boshqaruv vositalari evolyusiyasi. Ekologik menejment vositalari tarkibi va ularning xususiyatlari. Ekologik menejment vositalari tarkibi va ularning xususiyatlari. Ekologiya menedjmentida umumiy ekologik va umumiy menejment qonuniyatlarining namayon bo‘lishi. Ekologik boshqaruvning umumiy va xususiy qonuniyatlari va prinsiplari. Ekologik menejmentning asosiy vositalari va ularning turkumlanishi. Ekologik monitoring. Ekologik boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va ekologik boshqaruv idoralari. Korxonalarning ekologik menejmenti. Strategik ekologik menejment.

16

Iktisodiyot va menejment

Suv resurslari va ulardan halq xo‘jaligida foydalanish. Suv xo‘jaligi tizimlaridan foydalanishni havzaviy usulga o‘tkazish va ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish tadbirlari. Suv xo‘jaligida kadrlar, mehnat unumdorligi va ish haqi. Melioratsiya va suv xo‘jaligining asosiy fondlari va aylanma mablag‘lari. Cuv xo‘jaligi korxonalarida bozor tizimi munosabatlarini qo‘llash. Menejment fanining predmeti, mazmuni va vazifalari. Menejment qonunlari, tamoyillari, funksiyalari va usullari. Menejment  qarorlari va ularni qabul qilish yo‘llari. Menejment madaniyati va uslubi. Suv xo‘jaligida menejment samaradorligi.

17

Boshkaruv psixologiyasi

Sug‘orma dehqonchilik sharoitida boshqarish psixologiyasi va amaliyotining tarixiy bosqichlari. Boshqaruv faoliyati sohasida ma’naviyat va mentalitet potensialidan foydalanilish. Suv xo‘jalik tashkilotlari faoliyat ko‘rsatish sohalarining o‘ziga xos xususiyatlari va menejment hamda. Psixologiya potensialidan mavjud muammolarni hal qilishda foydalanish. Biznes va menejmentda shaxsning individual (psixologik) xususiyatlarining namoyon bo‘lishi. Menejment psixologiyasining asosiy qoidalari va xususiyatlari

18

Menejment

Menejment fanining mazmuni, mohiyati, predmeti va vazifalari. Menejment nazariyasi va amaliyoti. Menejment tizimi va vaziyatli yondoshuv. Menejment qonun va tamoyillari.  Menejment jarayoni va maqsadi. Menejment funksiyalari. Menejmentning tashkiliy tuzilmasi. Menejment usullari

Menejment jarayonida axborot va kommunikatsiya. Menejmentda qaror qabul qilish. Menejment uslubi va madaniyati. Menejment tizimida tadbirkorlik va biznes. Menejer faoliyatini tashkil etish va ilmiy yondoshish

19

Menejment. Marketing

Menejment.marketing fanining mazmuni, mohiyati, predmeti va  vazifalari, Menejmentda tizimli va vaziyatli yondoshuv, Menejment qonun va tamoyillari, Menejment jarayoni va maqsadi, Menejment funksiyalari, Menejmentning tashkiliy tuzilmasi, Menejment usullari, Menejment jarayonida ahborot va kommunikatsiya, Menejmentda qaror qabul qilish, Menejment madaniyati uslubi va samaradorligi, Marketing konseptsiyasi, Bozor kon’yukturasi, Talab, taklif va bozor sig‘imi , Bozor segmentatsiyasi va uni alomatlari, Marketingda narh tizimi va bozor narhlarini turlari, Marketing strategiyasi, Marketingda raqobat va uning turlari, Marketing faoliyatini tashkil etish va nazorati

20

IT Menejmenti

Menejerlar: Axborot texnologiyalari natijalari kaliti

Strategik rejalashtirish

Loyiha boshqaruvi

Biznes jarayoni va AT-autsorsing

Korporativ va axborot texnologiyalarini boshqarish

Hamkorlik vositalari

Yelektron tijorat

Korxona tizimlari

Biznes-razvedka va katta ma’lumotlar

Bilimlarni boshqarish

Kiberjinoyatchilik va IT xavfsizligi

Axborot texnologiyalarining axloqiy, huquqiy va ijtimoiy masalalari

21

Erdan foydalanish menejmenti

Introduction. What is Land on Earth?

The Issue of Land

Global trends in land use management

The Land Management Approach

Land ownership

Land Tenure

Immovable and Movable Goods

Land Administration

Land Registration

Mutations in Land Information

Land Value

Determination of Land Value

Land use management

Different Land Uses and Land Use Changes

Challanges of Land Use

Process of Land Use Planning

Instruments of Land Use Planning

Stakeholder Implementation

Land Policy and Public Administration

Land Policy and Ideologies

Land Governance and Land Interventions

Land management applications and practices

Areas of Application

MAGISTRATURA

1

Tizimli menejment nazariyasi

Menejment tizimi. Menejmentni tashkil etish. Funksional menejment.  Maqsadli menejment. Personal menejmenti. Tadbirkorlik komponenti personal menejmentining asosi sifatida. Tadbirkorlik komponentini rivojlantirish. Personal faoliyatini optimallashtirish uchun uning tadbirkorlik ko‘nikmalarini shakllantirish. Menejment samaradorligi. Mehnat va menejment jarayonlarining globallashuvi.

2

Iste’molchilar psixologiyasi

Bozorni segmentlashtirish va demografik tahlil. “Iste’molchilar xulq-atvori” fan sifatida. Global iste’mol bozorlari: strukturasi va strategiyalari. Ehtiyoj-larni anglash va izlash. Xarid qilishdan oldin variantlarni baholash. Xarid qilish va qaror qabul qilish. Iste’mol, ehtiyojlarni qondirilishi, foydalanilgan mahsulotlardan ozod bo‘lish

Individual farqlar. Atrof-muhit ta’siri. Marketing strategiyasi va ma’naviy mas’uliyat.

3

Marketingning tadqiqot usullari

Marketing tadqiqotlarini tashkil etish. Marketing tadqiqotlarini o‘tkazish  jarayonlari va rejalashtirish. Marketing tadqiqotlarida muammoni aniqlash. Marketing tadqiqotlari klassifikatsiyasi va turlari. Marketing axborot tizimi  va marketing tadqiqotlarida axborot to‘plash usullari. Marketing tadqiqotida tahlil metodologiyasi: tamoyillar va usullar. So‘rov usullari va so‘rovnomalar o‘tkazish. anketa tuzish va savollarini o‘tkazish. fokus- guruh. Marketing tadqiqotlarida kuzatuv usullari. Bozor segmentatsiyasi va iste’molchilar xulq atvorini o‘rganish. Internet tarmog‘ida marketing tadqiqotlari o‘tkazishni tashkil etish. Marketing tadqiqotlarida o‘lchash va shkalalashtirish. Sabab – oqibat marketing tadqiqotlari: eksperiment (tajriba). Korrelyatsiyali va regressiya tahlillar.  Marketing tadqiqotlarining natijalari to‘g‘risida hisobotlar tayyorlash va uning taqdimoti

4

Strategik marketing

Korxonada marketingning roli, Marketing va ehtiyojni qondirilishi, Bozor segmentatsiyasi vositasida ehtiyojlar tahlili, Bozorning jalb etuvchanligi tahlili, Firmaning raqobatbardoshligi tahlili, Marketing strategiyasini tanlash, Yangi tovarlar ishlab chiqarish yo‘li bilan rivojlanish, Sotish kanali bo‘yicha strategik qarorlar, Narxni tashkil etish bo‘yicha strategik qarorlar, Kommunikatsiya bo‘yicha strategik qarorlar, Strategik marketing rejasi.

5

Menejmentning tadqiqot usullari

Research Methods for Managers, Research Methods for Business and Management

6

Operatsion menejment

Operatsion menejment fanining maqsadi va vazifalari

Kompaniyaning operatsion strategiyasi va

Kalendar rejalashtirish va ishlab chiqarishni boshqarish

Kalendar rejalashtirish va loyihalarni boshqarish

Sifat boshqaruvi va benchmarking

Rejalashtirish va prognozlash

Operatsion tizimni shakllantirish va ishlab chiqarish quvvatlarini joylashtirish. Ishlab chiqarish resurslarini boshqarish

Operatsion boshqaruv tizimini modellashtirish

Operatsiyalar va jarayonlarni takomillashuv tamoyillari

Operatsion konsalting

7

Xalqaro menejment

Xorijiy tadbirkorlik rivojlanishiga xalqaro iqtisodiy integratsiya ta’siri. Kompaniya faoliyat yuritayotgan mamlakatga bog‘liq holda menejment uslubi (stili) xususiyatlari. Xalqaro biznesda kadrlar siyosati. Xalqaro menejment tizimida inson resurslarini. boshqarish. Xalqaro biznes etikasi va xalqaro aloqalar menejeriga qo‘yiladigan talablar.

8

Innovatsion loyixalar marketingi

Fanni o‘qitishdan maqsad magistrlarga innovatsion loyihalarni marketingining mohiyati va mazmuni bo‘yicha umumlashtirilgan yangi ilmiy-nazariy bilimlar, uslubiy tavsiyalar, innovatsion marketingning o‘ziga xos xususiyatlari, asosiy rivojlanish bosqichlari, shakllari, turlari hamda uni korxonalar faoliyatiga tadbiq etish yo‘llari va usullari, innovatsion marketingni rivojlantirishning konseptual yo‘nalishlarini o‘rgatishdan iborat.

Fanning vazifasi - kelajakdagi mutaxassislarni ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik yangilash va diversifikatsiya qilish, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, eksportga mahsulot chiqaradigan korxonalarning tashqi bozorlarda raqobatbardosh bo‘lishini qo‘llab-quvvatlash, ichki bozorda talabni rag‘batlantirish hamda mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-quvvatlash orqali xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarda marketing faoliyatini to‘g‘ri tashkil etish bo‘yicha xalqaro tizimlarga ko‘ra baholay olish.

9

Inson resurslarini boshqarish

Korxonalarni tashkillashtirish

Inson resurslarini boshqarish

Korxonalarda personalni boshqarish strategiyasi

Kompaniyalardagi  xizmat  martabasini  va  xodimlarning xizmat-kasb jihatidan ko‘tarilishini boshqarish

Korxonaning  ijtimoiy  rivojlanishi-personal  boshqaruvining asosi,

Kadrlar tizimidagi yangiliklarni boshqarish

Personal boshqaruvida mehnat munosabatlari etikasi

Personalni  boshqarishda  ixtiloflar  va  stresslarni yechish

Korxonalarda personal xavfsizligini boshqarish

Boshqaruv personali mehnatini tashkil etish

Korxonalarda personal xulq-atvorini boshqarish

10

Reklama nazariyasi va amaliyoti

“Reklama va RR” fanining predmeti, metodi va vazifalari

Reklamaning rivojlanish bosqichlari

Reklamaning ijtimoiy-psixologik jihatlari

Reklama - marketing kommunikatsiya vositasi sifatida

Reklama tarqatish vositalari

Reklama dizayni va reklamaning tasviriy

tarkibiy qismlari

Reklama matnlari, e’lonlari va murojaatlarini

tayyorlash asoslari

Chakana savdo korxonalarida reklama faoliyatini

tashkil etish

Ulgurji savdo korxonalarida reklama faoliyatini tashkil etish

Sanoat korxonalarida reklama faoliyatini tashkil etish

Reklama kampaniyasini tashkil qilish

Tovarlar va xizmatlar bozorida reklama faoliyatini

tashkil etish

Reklama strategiyalari

Reklama faoliyati samaradorligi

Pablik rileyshnz ijtimoiy munosabatlar tizimida

Pablik rileyshnz faoliyatini tashkil etish

Pablik rileyshnz faoliyati samaradorligi

Xalqaro reklama

11

Suv xo‘jaligida strategik menejment

“Suv xo‘jaligida strategik menejment” fanining predmeti va  boshqaruv jarayoni

Strategiya yaratishning vazifalari.

Tarmoqdagi umumiy vaziyat va undagi raqobatning tahlili.

Kompaniya ahvolining tahlili.

Strategiya va raqobatchilik ustunligi.

Raqobatli kuchlar va ular tarkibidagi o‘zgarishlarning sabablari.

Marketing strategiyasini mavjud vaziyatga moslashtirish.

Diversiyalashning korporativ strategiyalari.

Diversiyalangan kompaniyalarning strategik tahlili.

Kompaniyalarda strategiyani tadbiq etish.

12

Agromarketing

Marketingning umumiy tushunchasi

Agro marketing tushunchasi

Qishloq xo‘jaligidagi marketing faoliyatiga ta’sir qiluvchi umumiy iqtisodiy omillar Agrar siyosatning strategik yo‘nalishlari Agrobiznesning marketing muhiti uchun bozorlarni tasniflash Qishloq xo‘jaligi bozorlariga talab. Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari bozorida mahsulot taklifi Qishloq xo‘jaligidagi narxlarning xususiyatlari Qishloq xo‘jaligidagi xatarlarni boshqarish va sug‘urta Agro

13

Logistika

Logistika fanining tushunchasi, mazmuni va vazifalari. Logistik funksiyalar. Moddiy oqim va logistik operatsiyalar. Logistik tizim. Logistik apparat metodologiyasi. Logistikaning funksional muxiti. Sotib olish (g‘amlash) logistikasi. Ishlab chiqarish logistikasi. Taqsimot logistikasi. Transport logistikasi. Axborot  logistikasi. Logistikada zahiralar. Logistik omborxonalar. Logistikada servis. Logistik konsepsiya bazasida tovarlar ishlab chiqaruvchilarning sotuv tizimini takomillashtirish.

14

Elektron marketing

Elektron marketing” fanining predmeti, mazmuni va vazifalari. Elektron marketing majmui. Elektron bozorning xususiyatlari va tarkibi. Marketing tadqiqotlari va Internet. Elektron marketingning huquqiy va axloqiy jihatlari. Ma’lumotlarni saqlash va qayta ishlash texnologiyalari. Internetda ishlash prinsiplari. Veb-saytlarni yaratish texnologiyalari.

15

Marketingni boshkarish

marketingni boshqarishning mohiyati va mazmuni, marketingni boshqarish bosqichlari, tovarlarni taqsimlash kanallarini boshqarish, tovar, narx, sotish va kommunikatsiya jarayonlarini boshqarish. bozor imkoniyatlarini tahlil etishni, maqsadli segmentni tanlashni, marketing chora-tadbirlarini hayotga tatbiq etishni, tovar liniyasi, savdo markasi va o‘rovini boshqarishni, kommunikatsiya maqsadlarini aniqlash. ulgurji va chakana savdo kanallarini boshqarish, marketing axborotini boshqarish va bozor talabini baholash, iste’molchilarni jalb etish va ushlab turish, tovar taklifini pozitsiyalashtirish.

16

Xalkaro marketing

Xalqaro marketingning nazariy asoslari. Xalqaro marketing muhiti. Xalqaro marketingning axborot tizimi. Xalqaro marketingda tahliliy funksiyasi. Xalqaro bozorda marketing tadqiqotlarni tashkil etish amaliyoti va uslubi. Xalqaro marketing strategiyalari. Xalqaro marketing tizimida tovar va tovar siyosati. Xalqaro marketingda narxlar, narxni shakllantirish, narx siyosati. Xalqaro bozorga yo‘naltirilgan marketing xizmatini yaratish. Xalqaro savdo bitimlari. Tovarlarni xalqaro bozorga yo‘naltirish. Marketing kommunikatsion tizimi va sotuvni rag‘batlantirish