Ўқитиладиган фанлар

Бакалаврият босқичида

 

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

1

Маркетинг

Маркетинг ва уни ривожланишининг асосий босқичлари. Маркетинг тамойиллари, вазифалари, функсиялари ва турлари. Маркетинг фаолиятини ахборот билан таминлаш. Маркетингни таркибий тузилиши ва уни бошқаришни ташкил этиш. Маркетинг дастури. Стратегик ва тактик режалаштириш, маркетинг назорати. Бозор конюктурасини тадқиқ этиш ва башорат қилиш. Мақсадли бозорни аниқлаш. Товар ва товар сиёсати. Нарх ва нарх сиёсати. Сотиш сиёсати. Комуникатсия сиёсати.

2

Ташкилий хулқ

Ташкилий хулқ фанининг мазмунини, мақсади ва вазифалари, Ишлаб чиқариш жараёнини бошқаришда ташкилий хулқ, Ташкилотларда  ўзаро муносабат ва ижтимоий – руҳий муҳитни барқарорлаштириш, Замонавий раҳбар ходимларга қўйиладиган умумий талаблар, Раҳбарнинг шахсий хулқи, Раҳбар ходимнинг хулқий маданиятини оширишда ижтимоий- руҳий усулларнинг аҳамияти, Раҳбарлик услублари, Бошқариш маданияти ва рахбар ишини ташкил этишда унинг ахамияти, Раҳбар ходимларнинг шахсий маданияти, Рахбар ходимлар ахлоқи, Раҳбар ходимнинг одоби, Ишбилармонлик суҳбатлари ва уларни олиб бориш тартиби

3

Сув хўжалиги менежменти

Сув хўжалиги менежменти фанининг предмети, мазмуни, мақсад ва вазифалари. Ишлаб чиқаришни бошқариш мақсади ва вазифалари, қонуниятлар ва тамойиллар. Менежмент жараёни, мақсади ва функциялари. Бошқарувнинг ташкилий тузилмаси. Менежмент  қарорлари ва уларни қабул қилиш йўллари самарадорлигини аниқлаш усуллари.
Сув хўжалиги инфратузилмаси. Сув хўжалиги тизимини бошқаришнинг ўзига хос хусусиятлари. Сув хўжалигида меҳнат жараёнларини бошқариш. Сув хўжалигини бошқаришда кадрлар тизими. Сув хўжалиги ташкилотлари фаолиятини молиялаштириш. Сув хўжалиги объектларини лойиҳалаш, қуриш ва ундан фойдаланиш. Сув хўжалиги ишлаб чиқаришида илмий-техника тараққиёти ва сифатни бошқариш. Сув хўжалигида менежмент самарадорлиги.

4

Персонални бошқариш

“Персонални бошқариш” фанининг мазмуни, мохияти ва мақсад вазифалари, Корхона ва унинг персонали, Персонални бошқариш тизими

Персонални режалаштириш, Персонални шакллантириш, Персонални бошқаришда етакчилик, Персонални бошқаришда гурухлараро муносабатлар, Персонални ривожлантириш, Персонални рағбатлантириш, Персонал фаолиятини бахолашнинг замонавий услублари, Персонал карерасини режалаштириш ва ривожлантириш, Персоналнинг хуқуқ ва мажбуриятлари, Персонални бошқариш хизматида иш юритиш ва ахборот технологиялари

5

Сув хўжалиги иқтисодиёти ва менежменти

Сув хўжалиги мажмуаси. Сув хўжалиги корхоналари асосий фондлари ва айланма маблағлари. Сув хўжалигида меҳнатни ташкил этиш ва иш ҳақи. Сув хўжалигида ишлаб чиқариш ҳаражатлари,  таннарҳ ва баҳо. Сув хўжалиги корхоналарини молиялаштириш. Ерларни мелиорайиялаштиришна сарфланган инвестицияларнинг иқтисодий самарадорлиги.

Сув хўжалиги тармоқларидан фойдаланишни оқилона ташкил этиш ва бошқариш, ташкилий тузилмаларни такомиллаштириш, қарорлар қабул қилиш техналогиясини, бошқариш усулларидан вазиятга қараб фойдаланишни билиш. Сув хўжалигини бошқаришнинг замонавий усулларини, санъат ва маданиятни, менежерлар қобилияти ва истеъдодини ривожлантириш йўлларини ўрганиш

6

Корпоратив бошқарув

Корпоратив бошқарув фанининг предмети ва мазмуни. Корпоратив бошқарув тамойилларининг мазмуни ва ривожланиш тарихи. Корпоратив маданият: шаклланиши, мазмуни ва моҳияти

Корпоратив бошқарувнинг хорижий моделлари ва уларнинг шакллари. Ўзбекистон Республикасида корпоратив бошқарувнинг институционал асослари ва асосий тикланиш босқичлари. Корпоратив бошқарувнинг миллий моделини қуриш концепцияси

Корпоратив низолар. Корпоратив бошқарув муаммолари ва ривожланиш  истиқболлари

7

Корхоналарда иш юритишни ташкил этиш

Tашкилий-фармойиш ҳужжатларини тўғри тузиш, бизнес режани, шартномани тузиш қоидаларига риоя қилиш, ҳужжатларни архивга топшириш, сақлаш қоидаларини ўргатиш, бозор иқтисодиёти шароитида корхонларда иш юритишнинг методологик ва назарий асосларини ўрганишдан иборатдир.

8

Таваккалчиликни бошқариш

Таваккалчиликни бошқариш фанининг  мақсади? ва мазмуни, асосий тушунчалари, Таваккалчилик турлари, Ишлаб чиқариш ва тадбиркорликни ривожлантиришда таваккалчилик, Қарор қабул қилишда таваккалчилик, Таваккалчиликнинг иқтисодий чегаралари, Молиявий таваккалчилик, молиявий таваккалчилик чегаралари ва хеджирлаш, Таваккалчиликни ўлчаш усуллари, Таваккалчилик коэффициенти ва унинг тахлили, Таваккалчиликни бошқаришда суғурталаш, Таваккалчиликни бошқариш самарадорлиги

9

Халқаро маркетинг

Халқаро маркетингнинг назарий ва услубий асослари ҳақида, экспорт товар сиёсати ҳақида, халқаро бозорда баҳони шакллантириш усуллари, таҳлилнинг корелляцион-регриссион моделларини ва маҳсулот экспортини прогнозлашиш, халқаро бозорга чиқишнинг шакл ва усуллари ҳақида, коммуникациянинг халқаро воситалари ҳақида, инвестициялар бўйича ватанимиз ва чет эллардаги тажрибалар ҳиқида, бошқаришни такомиллаштириш йўллари ва халқаро бозорда иқтисодий самарадорликни аниқлаш усуллари

10

Сифат менежменти

Сифат ва сифатни бошқариш тушунчаларининг асосий мазмуни. Рақобатбардошлик тушунчаси ва маҳсулот рақобатдошлигини аниқлаш. Сифатни бошқаришнинг асосий методлари. Сифат кўрсаткичлари таснифи

 Маҳсулот ва хизматларнинг сифат кўрсаткичлари ва уни аниқлаш усуллари. Корхоналарда сифатни бошқариш. Сифатни бошқаришда тизимли ёндашув

 Стандартлар, маҳсулотлар ва хизматларни сертификатлаштириш. Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш.

11

Маркетингни бошқариш

Бозор иқтисодиёти шароитида маркетинг фаолиятини  бошқаришнинг иқтисодий асослари ва асосий тушунчалари.

Бозор шароитида ташкилотнинг маркетинг фаолияти.

Корпоратив маркетинг фаолиятининг замонавий шакллари.

Таргет мақсадли бозорни танлашни бошқариш таъриф-лари, сегментацияси, истеъмол-чиларнинг хатти-ҳаракатларини моделлаштириш, рақобатдош устунликни танлаш усуллари. Маркетингни бошқариш воси-талари. Маркетинг корхонада маркетинг фаолияти муаммо-ларини ўрганиш.

Корхонада маркетингдан фой-даланиш хусусиятларини таҳлил қилиш ва компания таркибидаги маркетинг бўлимининг функ-ционал маркетинг муҳитининг аудит услуби, танланган маркетинг стратегияси ва корхонанинг операцион маркетинг фаолияти.

12

Соҳа иқтисодиёти ва менежмент

«Соҳа иқтисодиёти ва менежменти» фанининг предмети, метод ва вазифалари. Аграр иқтисодий ислоҳотлар ва уларнинг асосий йўналишлари. Қишлоқ ва сув хўжалиги соҳасида бозор ва бозор муносабатлари. Қишлоқ ва сув хўжалиги ишлаб чиқаришини жойлаштириш ва ихтисослаштириш. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш ресурслари ва улардан самарали фойдаланиш. Ер-сув ресурслари ва улардан самарали фойдаланиш. Қишлоқ хўжалигининг моддий-техника ресурслари. Қишлоқ хўжалигида меҳнат ресурслари ва меҳнат унумдорлиги. Қишлоқ хўжалигининг асосий фондлари ва айланма маблағлари. Ишлаб чиқаришни интенсивлаштириш ва илмий-техник тараққиёт. Қишлоқ ҳўжалигини интенсивлаштириш. Қишлоқ хўжалигида инвестициялар ва инвестицион фаолият. Қишлоқ хўжалигида инновациялар ва инновацион фаолият. Ишлаб чиқариш харажатлари ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари таннархи. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига нарх тизими. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши иқтисодий самарадорлиги. Қишлоқ хўжалиги ялпи ва товар маҳсулотлари, кенгайтирилган такрор ишлаб чиқариш. Менежментнинг назарий асослари, Қишлоқ хўжалигида иқтисодий субъектларни ташкил этиш элементлари ва бошқариш жараёни. Қишлоқ хўжалиги субъектларини бошқариш тизими ва бошқаришнинг ташкилий шакллари. Қишлоқ хўжалигида менежментнинг функциялари ва тамойиллари. Менежмент методлари. Қишлоқ хўжалигида персонални бошқариш. Қишлоқ хўжалигида меҳнат жараёнларини бошқариш ва  бошқарув қарорлари. Бошқариш услуби (стили), низолар ва стрессларни бошқариш. Қишлоқ хўжалигида таваккалчиликни бошқариш. Қишлоқ хўжалиги субъектлари менежменти cамарадорлиги.

13

Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти ва менежмент

Сув ресурслари ва улардан ҳалқ хўжалигида фойдаланиш. Сув хўжалиги тизимларидан фойдаланишни ҳавзавий усулга ўтказиш ва уларнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш тадбирлари. Сув хўжалигида кадрлар, меҳнат унумдорлиги ва иш ҳақи. Мелиорация ва сув хўжалигининг асосий фондлари ва айланма маблағлари. Cув хўжалиги корхоналарида бозор тизими муносабатларини қўллаш. Менежмент фанининг предмети, мазмуни ва вазифалари. Менежмент қонунлари, тамойиллари, функциялари ва усуллари. Менежмент  қарорлари ва уларни қабул қилиш йўллари. Менежмент маданияти ва услуби. Сув хўжалигида менежмент самарадорлиги.

14

Амалий менежмент

Амалий менежмент фанининг предмети мақсади ва вазифалари, Амалий менежментнинг ишлаб чиқариш жараёнини бошқарувдаги ўрни, Бошқарув функция ва усуллари амалий ёндашувнинг асосий воситаси сифатида.  Амалий менежмент фаолиятини ташкил этишда кадрлар, қарор қабул қилиш ва оператив бошқарув

15

Сув хўжалигида сифатни бошқариш

Сифат ва сифатни бошқариш тушунчаларининг асосий мазмуни. Рақобатбардошлик тушунчаси ва маҳсулот рақобатдошлигини аниқлаш. Сифатни бошқаришнинг асосий методлари. Сифат кўрсаткичлари таснифи

Маҳсулот ва хизматларнинг сифат кўрсаткичлари ва уни аниқлаш усуллари. Корхоналарда сифатни бошқариш. Маҳсулот ва хизматлар сифатини бошқаришни режалаштириш. ташкил этиш ва тартибга солиш, Сифатни бошқаришда тизимли ёндашув. Стандартлар, маҳсулотлар ва хизматларни сертификатлаштириш. Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш. Сув хўжалиги ташкилотлари билан сув истеъмолчилари ўртасидаги ўзаро алоқаларни бошқариш. Ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш жараёнларида сифатни бошқариш.

Сув хўжалигида сифатни бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари.

15

Бизнес бошқарув

Бизнесни бошқариш фанининг назарий методологик асослари.

Бизнеснинг ташкилий ва ҳуқуқий шакллари

Бизнесни бошқаришда маркетинг фаолиятини ташкил этиш.

Бизнеснинг фаолиятини бошқариш ва режалаштириш.

Бизнесни молиялаш, кредит билан таъминлаш ҳамда унинг аудит муассасалари билан ўзаро муносабатлари.

Бизнеснинг молиявий фаолияти ва молиявий бошқарув.

Бизнеснинг бошқариш психологияси.

Ўзбекистонда бизнеснинг ривожланиш истиқболлари

Ўзбекистонда бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш учун давлат томонидан қўллаб-қувватлаш ва инфратузилманинг асосий элементлари.

17

Стратегик менежмент

“Стратегик менежмент” фанининг предмети ва бошқарув жараёни. Стратегия яратишнинг вазифалари. Тармоқдаги умумий вазият ва ундаги рақобатнинг таҳлили. Компания аҳволининг таҳлили.
Стратегия ва рақобатчилик устунлиги. Рақобатли кучлар ва улар таркибидаги ўзгаришларнинг сабаблари. Маркетинг стратегиясини мавжуд вазиятга мослаштириш. Диверсиялашнинг корпоратив стратегиялари. Диверсияланган компанияларнинг стратегик таҳлили. Компанияларда стратегияни тадбиқ этиш.

18

Қишлоқ ва сув хўжалиги иқтисодиёти ва менежмент

Сув ресурслари ва улардан ҳалқ хўжалигида фойдаланиш. Сув хўжалиги тизимларидан фойдаланишни ҳавзавий усулга ўтказиш ва уларнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш тадбирлари. Мелиорация ва сув хўжалигининг асосий фондлари ва айланма маблағлари. Сув хўжалигида кадрлар, меҳнат унумдорлиги ва иш ҳақи. Cув хўжалиги корхоналарида бозор тизими муносабатларини қўллаш, Менежмент фанининг предмети, мазмуни ва вазифалари.  Менежмент қонунлари, тамойиллари, функциялари ва усуллари. Менежмент  қарорлари ва уларни қабул қилиш йўллари. Менежмент маданияти ва услуби. Сув хўжалигида менежмент самарадорлиги.

19

Операцион менежмент

Операцион менежмент фанининг мақсади ва вазифалари

Компаниянинг операцион стратегияси ва

Календар режалаштириш ва ишлаб чиқаришни бошқариш

Календар режалаштириш ва лойиҳаларни бошқариш

Сифат бошқаруви ва бенчмаркинг

Режалаштириш ва прогнозлаш

Операцион тизимни шакллантириш ва ишлаб чиқариш қувватларини жойлаштириш

Ишлаб чиқариш ресурсларини бошқариш

Операцион бошқарув тизимини моделлаштириш

Операциялар ва жараёнларни такомиллашув тамойиллари

Операцион консалтинг

 

20

Халқаро менежмент

Хорижий тадбиркорлик ривожланишига халқаро иқтисодий интегратсия таъсири. Компания фаолият юритаётган мамлакатга боғлиқ ҳолда менежмент услуби (стили) хусусиятлари. Халқаро бизнесда кадрлар сиёсати. Халқаро менежмент тизимида инсон ресурсларини. бошқариш. Халқаро бизнес этикаси ва халқаро алоқалар менежерига қўйиладиган талаблар.

 

Магистратута босқичида

 

 

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

1

Тизимли менежмент назарияси

Менежмент тизими. Менежментни ташкил этиш. Функционал менежмент.  Мақсадли менежмент. Персонал менежменти. Тадбиркорлик компоненти персонал менежментининг асоси сифатида. Тадбиркорлик компонентини ривожлантириш. Персонал фаолиятини оптималлаштириш учун унинг тадбиркорлик кўникмаларини шакллантириш. Менежмент самарадорлиги. Меҳнат ва менежмент жараёнларининг глобаллашуви.

2

Истеъмолчилар психологияси

Бозорни сегментлаштириш ва демографик таҳлил. “Истеъмолчилар хулқ-атвори” фан сифатида. Глобал истеъмол бозорлари: структураси ва стратегиялари. Эҳтиёж-ларни англаш ва излаш. Харид қилишдан олдин вариантларни баҳолаш. Харид қилиш ва қарор қабул қилиш. Истеъмол, эҳтиёжларни қондирилиши, фойдаланилган маҳсулотлардан озод бўлиш

Индивидуал фарқлар. Атроф-муҳит таъсири. Маркетинг стратегияси ва маънавий масъулият.

3

Стратегик маркетинг

Корхонада маркетингнинг роли, Маркетинг ва эҳтиёжни қондирилиши, Бозор сегментацияси воситасида эҳтиёжлар таҳлили, Бозорнинг жалб этувчанлиги таҳлили, Фирманинг рақобатбардошлиги таҳлили, Маркетинг стратегиясини танлаш, Янги товарлар ишлаб чиқариш йўли билан ривожланиш, Сотиш канали бўйича стратегик қарорлар, Нархни ташкил этиш бўйича стратегик қарорлар, Коммуникация бўйича стратегик қарорлар, Стратегик маркетинг режаси

4

Менежментнинг тадқиқот усуллари

Research Methods for Managers, Research Methods for Business and Management

5

Инсон ресурсларини бошқариш

Корхоналарни ташкиллаштириш

Инсон ресурсларини бошқариш

Корхоналарда персонални бошқариш стратегияси

Компаниялардаги  хизмат  мартабасини  ва  ходимларнинг хизмат-касб жиҳатидан кўтарилишини бошқариш

Корхонанинг  ижтимоий  ривожланиши-персонал  бошқарувининг асоси,

Кадрлар тизимидаги янгиликларни бошқариш

Персонал бошқарувида меҳнат муносабатлари этикаси

Персонални  бошқаришда  ихтилофлар  ва  стрессларни ечиш

Корхоналарда персонал хавфсизлигини бошқариш

Бошқарув персонали меҳнатини ташкил этиш

Корхоналарда персонал хулқ-атворини бошқариш

6

Реклама назарияси ва амалиёти

“Реклама ва РR” фанининг предмети, методи ва вазифалари

Рекламанинг ривожланиш босқичлари

Рекламанинг ижтимоий-психологик жиҳатлари

Реклама - маркетинг коммуникация воситаси сифатида

Реклама тарқатиш воситалари

Реклама дизайни ва рекламанинг тасвирий

таркибий қисмлари

Реклама матнлари, эълонлари ва мурожаатларини

тайёрлаш асослари

Чакана савдо корхоналарида реклама фаолиятини

ташкил этиш

Улгуржи савдо корхоналарида реклама фаолиятини ташкил этиш

Саноат корхоналарида реклама фаолиятини ташкил этиш

Реклама кампаниясини ташкил қилиш

Товарлар ва хизматлар бозорида реклама фаолиятини

ташкил этиш

Реклама стратегиялари

Реклама фаолияти самарадорлиги

Паблик рилейшнз ижтимоий муносабатлар тизимида

Паблик рилейшнз фаолиятини ташкил этиш

Паблик рилейшнз фаолияти самарадорлиги

Халқаро реклама

7

Сув хўжалигида стратегик менежмент

“Сув хўжалигида стратегик менежмент” фанининг предмети ва  бошқарув жараёни

Стратегия яратишнинг вазифалари.

Тармоқдаги умумий вазият ва ундаги рақобатнинг таҳлили.

Компания аҳволининг таҳлили.

Стратегия ва рақобатчилик устунлиги.

Рақобатли кучлар ва улар таркибидаги ўзгаришларнинг сабаблари.

Маркетинг стратегиясини мавжуд вазиятга мослаштириш.

Диверсиялашнинг корпоратив стратегиялари.

Диверсияланган компанияларнинг стратегик таҳлили.

Компанияларда стратегияни тадбиқ этиш.

8

Логистика

Логистика фанининг тушунчаси, мазмуни ва вазифалари. Логистик функциялар. Моддий оқим ва логистик операциялар. Логистик тизим. Логистик аппарат методологияси. Логистиканинг функционал мухити. Сотиб олиш (ғамлаш) логистикаси. Ишлаб чиқариш логистикаси. Тақсимот логистикаси. Транспорт логистикаси. Ахборот  логистикаси. Логистикада заҳиралар. Логистик омборхоналар. Логистикада сервис. Логистик концепция базасида товарлар ишлаб чиқарувчиларнинг сотув тизимини такомиллаштириш.

9

Агромаркетинг

Маркетингнинг умумий тушунчаси

Агро маркетинг тушунчаси

Қишлоқ хўжалигидаги маркетинг фаолиятига таъсир қилувчи умумий иқтисодий омиллар Аграр сиёсатнинг стратегик йўналишлари Агробизнеснинг маркетинг муҳити учун бозорларни таснифлаш Қишлоқ хўжалиги бозорларига талаб. Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари бозорида маҳсулот таклифи Қишлоқ хўжалигидаги нархларнинг хусусиятлари Қишлоқ хўжалигидаги хатарларни бошқариш ва суғурта Агро маркетингни бошқаришнинг мақсади Маркетингни бошқаришнинг предметлари ва объектлари Қишлоқ хўжалиги маркетингини бошқариш самарадорлиги мезонлари Маркетинг технологиясининг моҳияти Агро маркетинг технологияларидан фойдаланиш. Қишлоқ ҳўжалиги махсулот нархларни бошқариш. Агро маркетинг бўйича маълумотлар тизими. Қишлоқ ҳўжалиги махсулотларининг ялпи даромад ва фойданинг турлари. Агро тадбиркорлик субъектларининг экспорт салоҳиятини баҳолаш. Экспортёр корхоналарнинг давлат томонидан қўллаб қувватланишининг аҳамияти. Агро маркетингни бошқаришда хорижий мамлакатлар тажрибаси.

10

Электрон маркетинг

“Электрон маркетинг” фанининг предмети, мазмуни ва вазифалари. Электрон маркетинг мажмуи. Электрон бозорнинг хусусиятлари ва таркиби. Маркетинг тадқиқотлари ва Интернет. Электрон маркетингнинг ҳуқуқий ва ахлоқий жиҳатлари. Маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш технологиялари. Интернетда ишлаш принциплари. Веб-сайтларни яратиш технологиялари.

                               Халкаро Магистратура

 

1

Statistical Analysis for Business Decision-making

What is Statistics? Describing Data: Frequency Tables, Frequency Distributions, and Graphic Presentation, Describing Data: Numerical Measures, Describing Data: Displaying and Exploring Data, A Survey of Probability Concepts, Sampling Methods and the Central Limit Theorem, Estimation and Confidence Intervals, One-Sample Tests of Hypothesis, Two-Sample Tests of Hypothesis, Analysis of Variance, Correlation and Linear Regression, Multiple Regression Analysis

2

Survey of Economics

Introduction to microeconomics, Problems of an economy, Consumer behaviour

law of demand, Elasticity of demand, Theory of production, Supply and its determinants, Introduction to macroeconomics, National income and related aggregates, Measurement of national income—value added method, Measurement of national income—income method, Measurement of national income—expenditure method, Aggregate demand and aggregate supply, Determination of income and employment

3

Financial Management

Businesses and their role in the economy, Financial management disciplines and positions, Financial statements, Business plan, Capital budgeting, Working capital management, Equity, Liabilities, Assessment of the financial structure, Financial markets, Cost structure, Cost calculations, Indirect costs, Budgeting and variance analysis, Financial accounting, A closer look at financial statements, Cash flow statement, Corporate accounting

4

Survey of Accounting

Introduction Bookkeeping, The subject and method of accounting, Balance sheet, accounts and double entry, Depreciation Accounting, Political Science Organization, Accounting for Special Transactions, Fundamentals of Cost Accounting, Preparation of Cost Statements, Fundamentals of Management Accounting, Financial Statements

5

Survey of Management

The manajer’s job, Management skills, Planning in the organizations, Strategic plannrogress, Organizing the organizations, Chaging the bureauctic structure, Leading in the organizations, Process Theories of motivation, Control in the organizations, Critical rath planning