Ўқитиладиган фанлар

Бакалаврият босқичида

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

1.

Маркетинг

Бозор функцияларини, бозорни тадқиқот қилиш усулларини, бозор имкониятларидан фойдаланишни, маркетингни бошқариш техника ва технологиясини, рекламани ташкил этиш ва бошқариш йўллари ўргатилади.

2.

Ташкилий хулқ

Корхона ва ташкилотларда бошқариш маданияти ва бошқариш мехнатининг долзарб масалалари, бошқариш жараёнида иш юритиш усуллари, ишлаш шакллари, раҳбарлик услублари, раҳбарларнинг ахлоқий этик ва эстетик сифатларини оширишнинг асосий йўллари ўргатилади.

3.

Сув хўжалиги менежменти

Сув хўжалиги тизимини бошқаришнинг ўзига хос хусусиятлари, сув хўжалиги объектларини лойиҳалаш, қуриш ва ундан фойдаланиш, сув хўжалиги ишлаб чиқаришида илмий-техника тараққиёти ва сифатни бошқариш йўллари ўргатилади.

4.

Менежмент маркетинг

Менежмент ва маркетинг фанини ўрни, ўрганиш зарурияти, менежментнинг қонун ва тамойиллари, усул ва услублари, қарор қабул қилиш асослари, маркетинг фаолияти хақида, унинг коньюнктураси, принципи, сегменти, реклама ва рақобатлашув фаолиятлари, нархни ташкил этиш ва бошқа кўрсаткичлар ўргатилади.

5.

Экологик менежмент

Экологик менежмент предмети, тадқиқот усуллари ва вазифалари, менежмент умумий назариясида экологик менежментнинг ўрни ва унинг асосий хусусиятлари, экологик менежмент воситалари таркиби ва уларнинг хусусиятлари, экологик бошқарувнинг ташкилий тузилмаси ва экология бошқарув идоралари, корхоналарнинг экологик менежменти ўргатилади.

6.

Реклама фаолиятини ташкил этиш

Реклама ҳақида тушунча, реклама турларининг таснифи, савдо рекламаси, рекламани мақсадга йўналтириш, реклама фаолиятини режалаштириш, фирмаларда рекламани бошқариш органларининг таркибий тузилиши, корхоналарда реклама фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш усуллари ўргатилади.

7.

Персонални бошқариш

Бошқарув фаолиятини ташкил этиш ва ходимларни бошқаришнинг илмий асосларини, персонални бошқариш жараёнида инсон омилини асосий эътиборда тутиш, қарорлар қабул қилиш учун зарур бўлган назарий ва амалий билимлар бериш, персонални бошқариш жараёнида унинг ташкилий, иқтисодий ва хуқуқий асослари ўргатилади.

8.

Сув хўжалиги инновация менежменти

Инновация моҳияти, турлари, давлат тамонидан қўллаб – қувватланиши, инновация лойиҳасини реализация қилиш усулини танлаш, инновация лойиҳасининг яратилиш босқичлари, ирригация ва мелиорацияга йўналтирилган сармояларнинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш усуллари, инновация менежментини бошқариш, илмий ташкилотларда ходимларни бошқариш, илмий техника маҳсулотларига талабни таҳлил қилиш йўллари ўргатилади.

9.

Сув хўжалиги иқтисодиёти ва менежменти

Сув хўжалиги ташкилотлари ва корхоналари фаолияти иқтисодини ташкил этиш, суғорма деҳқончиликдаги муаммоларни келиб чиқиш сабабларини аниқлаш, ер ва сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўлларини иқтисодий асослаш, менежмент қонунлари, тамойиллари, функциялари, усуллари, бошқарувнинг ташкилий тузилмаси, менежмент қарорлари ва уларни қабул қилиш ва менежмент самарадорлиги ўргатилади.

10.

Корпоратив бошқарув

Корпоратив бошқарув тушунчаси, мақсад ва вазифалари, корпоратив бошқарув тамойилларининг мазмуни ва ривожланиш тарихи, корпоратив маданият: шаклланиши, мазмуни ва моҳияти, корпоратив бошқарувнинг хорижий моделлари ва уларнинг шакллари, Ўзбекистон республикасида корпоратив бошқарувнинг институциунал асослари ва асосий тикланиш босқичлари, корпоратив бошқарувнинг миллий моделини қуриш концепцияси ўргатилади.

11.

Корхоналарда иш юритишни ташкил этиш

Иш юритишни ўзбек тилида олиб бориш, хужжатларни тўғри сифатли, мазмунли, қонуний тузишни ўрганиш, ҳужжатларга бўлган талаб ва зуруриятини аниқлаш, хужжатларни тузиш ёрдамида самарадорликга эришиш, ташкилий-фармойиш хужжатларини тўғри тузиш, бизнес режани, шартномани тузиш қоидаларига риоя қилиш, хужжатларни архивга топшириш ва сақлаш қоидалари ўргатилади.

12.

Кичик бизнес ва тадбиркорлик

Мамлакатимизда кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришнинг ўзига ҳос хусусиятларини, кичик бизнес ва тадбиркорликнинг ташкилий–ҳуқуқий асослари ҳамда уларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш масалалари, кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш, режалаштириш, бошқариш, уларнинг молиявий фаолияти ва кредит билан таъминлаш шакллари, кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларининг банк, солиқ ва аудит билан бўладиган алоқаларини, ахборот билан таъминлаш усуллари йўллари ўргатилади.

13.

Хорижий инвестиция

Интеграция шароитида инвестиция сиёсатини юритишда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг роли, хорижий инвестицияларнинг Ўзбекистон иқтисодиётига жалб этилиши, хорижий сармоядорларга яратилган меъёрий-ҳуқуқий шарт-шароитлар, Ўзбекистон Республикасида инвестиция фаолиятини тартибга солиш, инвестиция фаолиятини молиялаштиришда чет эл инвестицияларининг ўрни ўргатилади.

14.

Таваккалчиликни бошқариш

Таваккалчилик турлари классификацияси, ишлаб чиқариш ва тадбиркорликни ривожлантиришда таваккалчилик, қарорлар қабул қилиш ва таваккалчилик, таваккалчилик чегаралари, ҳуқуқий ва иқтисодий асослари, молиявий таваккалчилик, молиявий таваккалчилик чегаралари, таваккалчиликни ўлчаш усуллари, таваккалчиликни бошқариш ва суғурталаш, тармоқларни бошқариш ва таваккалчилик даржасини аниқлаш усуллари ўргатилади.

15.

Логистика

«Логистика» фанининг предмети ва вазифалари, сотиб олиб ғамлаш логистикаси, ишлаб чиқариш логистикаси, сервис логистикаси, ахборот логистикаси, тақсимлаш логистикаси, омборларга жойлаш логистикаси, логистика шароитида транспорт ўргатилади.

16.

Менежмент

"Менежмент" фани талабаларга менежмент йўналиши бўйича билим, амалий тажриба ва замонавий техник воситаларидан фойдаланиб, корхона бошкаривуни ўргатиш ҳамда олинган билимлари асосида ўқиш ва илмий изланишларини давом эттиришлардан иборат

17.

Мутахассисликка кириш 

-сув ресурсларидан самарали фойдаланиш ва танқислигини юмшатиш йўлларини; менежмент функциялари, тамойиллари ва усулларини; стратегик режалаштириш ва танлашни; сув хўжалиги ташкилотларида бошқарув меҳнатини оқилона ташкил этишнинг асосий йўналишларини билиши ва улардан фойдалана олиши

18.

Халқаро менежмент

Фаннинг асосий мақсади - халқаро менежментнинг моҳияти ва ўзига хос хусусиятлари, амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотлар жараёнини жадаллаштиришда  турли мамлакатларнинг иқтисодий, ижтимоий, илмий-техник, маданий алоқалар ҳамда информацион технологияларнинг ривожланиши ва уларни бошқариши ҳақида билимларни беришдан иборат

19

Саноат иқтисодиёти ва менежмент

миллий иқтисодиёт ривожланишининг иқтисодий қонун ва қонуниятлари, энергетика саноати ва унинг ривожланишига кўрсатадиган таъсирларни ўрганиш, энергетика  саноати корхоналарининг ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишга оид иқтисодий билимлар, кўникмалар ва тажрибалар даражасини таъминлаш

20.

Инновация менежменти

Инновация жараёнини ташкил этиш ва бошқаришни, инновация лойиҳаларини яратишни ва ҳаётга жорий этишни таъминлаш, инновация стратегиясини танлаш, илмий ташкилотларда ходимлар фаолиятини бошқариш

Магистратута босқичида

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

Менежмент психологияси

Бу инсонларни муваффақиятли бошқариш, ишлаб чиқариш жамоасида психологик иқлимни яхшилаш орқали меҳнат самарадорлигига эришиш имконини яратиш ва шу йўналиш бўйича тўлароқ билимларга эришишга имкон беради

Менежментнинг тадқиқот усуллари

Бошқарув тизимларини тадқиқ этиш,уларнинг афзалликлари ва камчиликларини аниқлаш, тадқиқот мақсадига мос усулларни танлаш, аниқланган муаммолар ечимларини ишлаб чиқиш

Cув хўжалигида лойиҳаларни бошқариш

Лойиҳа концепциясини ишлаб чиқиш, лойиҳаларда хатарларни бошқариш, назорат қилиш ва тартибга солиш, сув хўжалигида лойиҳаларни молиялаштириш, лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва баҳолаш усуллари, лойиҳаларни бошқаришни  назорат қилиш ва тартибга солиш

Сув хўжалигини ривожлантириш стратегияси

Ўзбекистон Республикасида сув хўжалиги тизимини бошқаришнинг ўзига хос хусусиятлари, сув хўжалиги инфратузилмаларини модернизациялашнинг иқтисодий самарадорлиги, давлатлараро сув  ресурсларини бошқариш муаммолари, сувдан самарали фойдаланиш муаммолари ва уни ечиш йўллари

Тизимли менежмент назарияси

Бошқариш тамойиллари, тизимлари ва усулларини яратиш, тизимли менежмент соҳасидаги муаммоли ҳолатни баҳолаш, ҳаракат стратегияларини тузиш ва ривожланиш муаммоларни ҳал қилишнинг инновацион усулларини топиш