O'qitiladigan fanlar

Fanning nomi           

Fan haqida qisqacha ma'lumot

1.

O’zbek tili

Talabalarning kundalik, ilmiy va kasbiy sohalarda faoliyat olib borishi uchun o’qitishning kommunikativ-nutqiy tamoyili asosida ularda fan bo’yicha egallangan bilim, ko’nikmalarni muloqot va ish faoliyati jarayonida qo’llash malakasini shakllantirishga qaratiladi.

2.

O’zbek tilining sohada qo’llanishi

Talabalaning o’zbek tilida soha bo’yicha nutqiy kompetentligini oshirish; mutaxassislikka oid og‘zaki va yozma nutqida sohaviy terminlarni samarali qo’llash ko’nikmalarini shakllantirish, talabalarga soha bo’yicha egallagan bilimlarni yozma va og‘zaki ravishda o’zbek tilida ifoda etish malakalarini takomillashtirish; sohada qo’llanadigan terminlar, asosiy tushunchalar va soha doirasida qo’llaniladigan hujjatlarning rasmiylashtirilishini ta’minlash, nutq uslublari, xususan, sohada ilmiy va rasmiy uslub imkoniyatlaridan foydalanish hamda ularni amaliyotga tatbiq etish ko’nikmasini hosil qilish. Talabalaming o’zbek tilidan yozma nutqini takomillashtirish va savodxonlikni oshirish.

3.

Rus tili

1-kurs talabalariga rus tilini o’rgatish jarayonida o’quv, tarbiyaviy va kommunikativ maqsadlar amalga oshiriladi. Talabalarga rus tilini o’rgatishning asosiy vazifasi ularning ijtimoiy-siyosiy, ta'lim, kasbiy va ijtimoiy-madaniy aloqa sohalarida kommunikativ vakolatlarini shakllantirish va takomillashtirishdir.

4.

Frantsuz tili

Talabalarga frantsuz tilini o’rgatishning asosiy vazifasi ularning ijtimoiy-siyosiy, ta'lim, kasbiy va ijtimoiy-madaniy aloqa sohalarida kommunikativ kompetentsiyasini shakllantirish va takomillashtirishdan iborat. Talabalar fransuz tilida nutq faoliyatining asosiy ko’nikmalari va qobiliyatlarini egallashlari kerak.

5.

Nemis tili

 Talabalarga nemis tilini o’rgatishning asosiy vazifasi ularning ijtimoiy-siyosiy, ta'lim, kasbiy va ijtimoiy-madaniy aloqa sohalarida kommunikativ kompetentsiyasini shakllantirish va takomillashtirishdan iborat. Talabalar nemis tilida nutq faoliyatining asosiy ko’nikmalari va ko’nikmalarini egallashlari kerak.