O'qitiladigan fanlar

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

Bakalavriat

1.

Korxona iqtisodiyoti

Milliy iqtisodiyot rivojlanishida korxonaning o‘rni va roli, uning funksiyalari, vazifalari, tasnifi, tuzilmasi va uni belgilovchi omillar hamda korxonalar to‘g‘risidagi qonunchilikning takomillashuvi o‘rgatiladi

2.

Agrosanoat majmui iqtisodiyoti

ASMning tarkibi, sohalar ishlab chiqarishning bir-biriga uzviy bog‘lanishi, tarmoq va korxonalar o‘rtasidagi tashkiliy-iqtisodiy munosabatlari o‘rgatiladi

3.

Iqtisodiy geografiya va ekologiya

Ishlab chiqarish kuchlarining butun dunyo mamlakatlari, mintaqalar bo‘yicha hududiy joylashishi va rivojlanish muammolari o‘rgatiladi

4.

Jahon qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti

Jahon qishloq xo‘jaligi, uning iqtisodi, qishloq xo‘jaligi mahsuloti ishlab chiqarishning asosiy omillari bo‘lgan yer, suv va mehnat resurslari va ularning o‘ziga xos xususiyatlarini rivojlangan, rivojlanayotgan davlatlar miqyosida o‘rgatiladi

5.

Kichik biznes va tadbirkorlik

Kichik biznes va tadbirkorlikning mohiyati, ularning milliy iqtisodiyotimizni rivojlantirishdagi o‘rni va aholining bandlik muammosini hal etishdagi roli o‘rgatiladi

6.

Loyiha  tahlili

Loyihalarning turlari, texnik iqtisodiy asoslash, biznes reja, investitsion jarayonlarning qatnashchilari, investitsion loyihalarni baholashning asoslari va uning samaradorligiga ta’sir etuvchi omillar o‘rgatiladi

7.

Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti

Qishloq xo‘jaligining iqtisodiyotdagi o‘rni va vazifalari, faoliyati, uni rivojlantirish yo‘llari hamda qishloq xo‘jaligining tashkiliy, huquqiy va ishlab chiqarish asoslari o‘rgatiladi

8.

Suv xo‘jaligi iqtisodiyoti

Suv xo‘jaligining iqtisodiyotdagi o‘rni va vazifalari, suv xo‘jaligi tashkilotlari iqtisodiyoti, sug‘orma dehqonchilikdagi muammolar va ularni kelib chiqish sabablari, yer va suvdan foydalanish samaradorligini oshirish yo‘llari o‘rgatiladi

9.

Suv xo‘jaligi iqtisodiyoti va menejmenti

Suv va qishloq xo‘jaligi tarmoqlari iqtisodiyoti, bozor munosabatlariga o‘tish davrida ular faoliyatini fan va texnika yutuqlari asosida boshqarishni tashkil etish o‘rgatiladi

10.

Suv xo‘jaligi qurilishi iqtisodiyoti

Qishloq va suv xo‘jaligi uchun ob’ektlar qurish, ularning iqtisodiyotini rivojlantirish, ishlab chiqarish faoliyatini biznes rejasi, loyiha smeta hujjatlarini tuzish, meliorativ tadbirlar o‘tkazish, iqtisodiy samaradorlikni hisoblash usullari o‘rgatiladi

11.

Suv xo‘jaligi tashkilotlari faoliyati tahlili

Suv xo‘jaligi tashkilotlari faoliyati, ularning asosiy vazifalari, asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlari va ularni tahlil qilish metodikasi o‘rgatiladi

12.

Xorijiy investitsiyalar

Xorijiy investitsiyalarning mazmuni, mohiyati va ahamiyati, investitsiya siyosatini yuritishda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarning roli, xorijiy investitsiyalarning O‘zbekiston iqtisodiyotiga jalb etilishi, xorijiy sarmoyadorlarga yaratilgan me’yoriy-huquqiy shart-sharoitlar, investitsiya faoliyatini tartibga solish yo‘llari o‘rgatiladi

13.

Atrof muhit resurslari iqtisodi

Tabiatdan foydalanishning iqtisodiy mexanizmi, resurslardan oqilona va kompleks ravishda foydalanishning asosiy yo‘nalishlarini o‘rganish, atrof muhitni muhofaza qilish bo‘yicha muammolarni hal etish, tabiatni muhofaza qilish xarajatlarining samaradorligi, yetkazilgan zararni baholash yo‘llari o‘rgatiladi

14.

Mintaqaviy iqtisodiyot

Mintaqalar iqtisodiy holati va jarayonlari, ularni o‘zgarishlari va rivojlanishi. Mintaqalarda iqtisodiy jarayonlarni boshqarish prinsiplari va asoslari. Mintaqalardagi ishlab chiqarish kuchlari tarkibi va ularni joylashtirish prinsiplari tushuntirladi.

15.

Ko‘chmas mulk investitsion nazariyasi va tahlili

Ko‘chmas mulk bozorida investitsiya imkoniyatlarini baholash bo‘yicha asosiy ko‘nikmalarini egallash, ko‘chmas mulk ob’ekti investitsiya jozibadorligini moliyaviy matematik tahlilining zamonaviy usullaridan foydalanish, dunyo amaliyotida qo‘llanilayotgan vosita (instrument)larini o‘rgatadi.

 

16.

Biznes rejalashtirish

Biznes-rejalashtirish, rejalashtirish texnologiyasining zamonaviy uslublari va amaliyotini o‘rganish; biznes-rejaning tuzilmasi va mazmunini belgilash; biznes-reja bo‘limlarining rejalashtirish uslublarini o‘rganish; biznes-rejani ilgari surish mexanizmini o‘rganish; biznes-rejaning samaradorligini baholash uslubiyatini o‘rganish.

17.

Institutsional iqtisodiyot. Ijtimoiy soha iqtisodiyoti

Institutsional iktisodiyotining shakllanishi va rivojlanishining xam nazariy, xam amaliy tomonlarini, iqtisodiyot sub’ektlari faoliyatini o‘rganish usullari bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantiradi.

18.

Ilmiy tadqiqot asoslari

Ilmiy-tadqiqot metodologiyasi va metodlari, ilmiy izlanishni amaliy tashkil etish asoslari, tadqiqot natijalarini tahlil etish va umumlashtirish bo‘yicha bilimlarni shakllantiradi.