O'qitiladigan fanlar

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

Bakalavriat

1.

Biznes rejalashtirish

Biznes-rejalashtirish, rejalashtirish texnologiyasining zamonaviy uslublari va amaliyotini o‘rganish; biznes-rejaning tuzilmasi va mazmunini belgilash; biznes-reja bo‘limlarining rejalashtirish uslublarini o‘rganish; biznes-rejani ilgari surish mexanizmini o‘rganish; biznes-rejaning samaradorligini baholash uslubiyatini o‘rganish.

2.

Suv xo‘jaligi tashkilotlari faoliyati tahlili

Suv xo‘jaligi tashkilotlari faoliyati, ularning asosiy vazifalari, asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlari va ularni tahlil qilish metodikasi o‘rgatiladi

3.

Suv xo‘jaligi qurilishi iqtisodiyoti

Qishloq va suv xo‘jaligi uchun ob’ektlar qurish, ularning iqtisodiyotini rivojlantirish, ishlab chiqarish faoliyatini biznes rejasi, loyiha smeta hujjatlarini tuzish, meliorativ tadbirlar o‘tkazish, iqtisodiy samaradorlikni hisoblash usullari o‘rgatiladi

4.

Suv xo‘jaligi iqtisodiyoti va menejmenti (KXMTTS yo‘nalishiga)

Suv va qishloq xo‘jaligi tarmoqlari iqtisodiyoti, bozor munosabatlariga o‘tish davrida ular faoliyatini fan va texnika yutuqlari asosida boshqarishni tashkil etish o‘rgatiladi

5.

Suv xo‘jaligi iqtisodiyoti va menejmenti (KXM yo‘nalishiga)

Suv va qishloq xo‘jaligi tarmoqlari iqtisodiyoti, bozor munosabatlariga o‘tish davrida ular faoliyatini fan va texnika yutuqlari asosida boshqarishni tashkil etish o‘rgatiladi

6.

Atrof muhit resurslar iqtisodiyoti

Tabiatdan foydalanishning iqtisodiy mexanizmi, resurslardan oqilona va kompleks ravishda foydalanishning asosiy yo‘nalishlarini o‘rganish, atrof muhitni muhofaza qilish bo‘yicha muammolarni hal etish, tabiatni muhofaza qilish xarajatlarining samaradorligi, yetkazilgan zararni baholash yo‘llari o‘rgatiladi

7.

Suv xo‘jaligi iqtisodiyoti va menejmenti (SXM yo‘nalishiga)

Suv va qishloq xo‘jaligi tarmoqlari iqtisodiyoti, bozor munosabatlariga o‘tish davrida ular faoliyatini fan va texnika yutuqlari asosida boshqarishni tashkil etish o‘rgatiladi

8.

Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti (SXTEB yo‘nalishiga)

Qishloq xo‘jaligining iqtisodiyotdagi o‘rni va vazifalari, faoliyati, uni rivojlantirish yo‘llari hamda qishloq xo‘jaligining tashkiliy, huquqiy va ishlab chiqarish asoslari o‘rgatiladi

9.

Innovatsion iqtisodiyot

Mamlakatimizda milliy iqtisodiyotni innovatsion taraqqiyot dasturlarini amalga oshirishdagi roli, innovatsion rivojlanishini belgilovchi omillari, innovatsion faoliyatni boshqarishning muxim muammolari, sanoat korxonalarida ilmiy loyixalarning moxiyati va ularni ishlab chiqarishga joriy etish bo‘yicha bilimlarni shakllantiradi.

10.

Suv xo‘jaligi iqtisodiyoti (SXTEB yo‘nalishiga)

Suv xo‘jaligining iqtisodiyotdagi o‘rni va vazifalari, suv xo‘jaligi tashkilotlari iqtisodiyoti, sug‘orma dehqonchilikdagi muammolar va ularni kelib chiqish sabablari, yer va suvdan foydalanish samaradorligini oshirish yo‘llari o‘rgatiladi

11.

Loyiha  tahlili

Loyihalarning turlari, texnik iqtisodiy asoslash, biznes reja, investitsion jarayonlarning qatnashchilari, investitsion loyihalarni baholashning asoslari va uning samaradorligiga ta’sir etuvchi omillar o‘rgatiladi

12.

Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti (Iqtisodiyot yo‘nalishiga)

Qishloq xo‘jaligining iqtisodiyotdagi o‘rni va vazifalari, faoliyati, uni rivojlantirish yo‘llari hamda qishloq xo‘jaligining tashkiliy, huquqiy va ishlab chiqarish asoslari o‘rgatiladi

13.

Iqtisodiyot va menejment

Suv va qishloq xo‘jaligi tarmoqlari iqtisodiyoti, bozor munosabatlariga o‘tish davrida ular faoliyatini fan va texnika yutuqlari asosida boshqarishni tashkil etish o‘rgatiladi

14.

Agrosanoat majmui iqtisodiyoti

ASMning tarkibi, sohalar ishlab chiqarishning bir-biriga uzviy bog‘lanishi, tarmoq va korxonalar o‘rtasidagi tashkiliy-iqtisodiy munosabatlari o‘rgatiladi

15.

Kichik biznes va tadbirkorlik

Kichik biznes va tadbirkorlikning mohiyati, ularning milliy iqtisodiyotimizni rivojlantirishdagi o‘rni va aholining bandlik muammosini hal etishdagi roli o‘rgatiladi

16.

Xorijiy investitsiyalar

Xorijiy investitsiyalarning mazmuni, mohiyati va ahamiyati, investitsiya siyosatini yuritishda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarning roli, xorijiy investitsiyalarning O‘zbekiston iqtisodiyotiga jalb etilishi, xorijiy sarmoyadorlarga yaratilgan me’yoriy-huquqiy shart-sharoitlar, investitsiya faoliyatini tartibga solish yo‘llari o‘rgatiladi

17.

Ko‘chmas mulk investitsion nazariyasi va tahlili

Ko‘chmas mulk bozorida investitsiya imkoniyatlarini baholash bo‘yicha asosiy ko‘nikmalarini egallash, ko‘chmas mulk ob’ekti investitsiya jozibadorligini moliyaviy matematik tahlilining zamonaviy usullaridan foydalanish, dunyo amaliyotida qo‘llanilayotgan vosita (instrument)larini o‘rgatadi.

18.

Korxona iqtisodiyoti

Milliy iqtisodiyot rivojlanishida korxonaning o‘rni va roli, uning funksiyalari, vazifalari, tasnifi, tuzilmasi va uni belgilovchi omillar hamda korxonalar to‘g‘risidagi qonunchilikning takomillashuvi o‘rgatiladi

19.

Jahon qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti

Jahon qishloq xo‘jaligi, uning iqtisodi, qishloq xo‘jaligi mahsuloti ishlab chiqarishning asosiy omillari bo‘lgan yer, suv va mehnat resurslari va ularning o‘ziga xos xususiyatlarini rivojlangan, rivojlanayotgan davlatlar miqyosida o‘rgatiladi

20.

Iqtisodiyot nazariyasi

Iqtisodiyotning umumiy asoslari, bozor iqtisodiyoti, makroiqtisodiyot va jaxon xo‘jaligiga oid mavzular o‘rin olgan. Ayniqsa, xozirgi zamon rivojlangan bozor iqtisodiyotining qonun-qoidalariga, moliya, kredit, bank va pul tizimining roli masalalari o‘rgatiladi

21.

Mikroiqtisodiyot

Firmalarning mukammal raqobatlashgan, monopol raqobatlashgan, oligopolistik va sof monopoliya bozorlaridagi xatti-xarakati, turli bozorlarda narx belgilash, xarajatlarni minimallashtirish va foydani maksimallashtirish bilan bog‘liq masalalar taxlil qilinadi.

22.

Makroiqtisodiyot

bozor xo‘jaligi umumiy nazariyasining bo‘limi, mamlakat iqtisodiyoti, umuman milliy xo‘jalikka oid katta miqyosdagi iqtisodiy hodisalar va jarayonlar o‘rgatiladi.

Sirtqi

23.

Innovatsion iqtisodiyot

Mamlakatimizda milliy iqtisodiyotni innovatsion taraqqiyot dasturlarini amalga oshirishdagi roli, innovatsion rivojlanishini belgilovchi omillari, innovatsion faoliyatni boshqarishning muxim muammolari, sanoat korxonalarida ilmiy loyixalarning moxiyati va ularni ishlab chiqarishga joriy etish bo‘yicha bilimlarni shakllantiradi.

24.

Ilmiy tadqiqot asoslari

Ilmiy-tadqiqot metodologiyasi va metodlari, ilmiy izlanishni amaliy tashkil etish asoslari, tadqiqot natijalarini tahlil etish va umumlashtirish bo‘yicha bilimlarni shakllantiradi.

25.

Suv xo‘jaligi iqtisodiyoti

Suv xo‘jaligining iqtisodiyotdagi o‘rni va vazifalari, suv xo‘jaligi tashkilotlari iqtisodiyoti, sug‘orma dehqonchilikdagi muammolar va ularni kelib chiqish sabablari, yer va suvdan foydalanish samaradorligini oshirish yo‘llari o‘rgatiladi

26.

Loyiha  tahlili

Loyihalarning turlari, texnik iqtisodiy asoslash, biznes reja, investitsion jarayonlarning qatnashchilari, investitsion loyihalarni baholashning asoslari va uning samaradorligiga ta’sir etuvchi omillar o‘rgatiladi

27.

Biznes rejalashtirish

Biznes-rejalashtirish, rejalashtirish texnologiyasining zamonaviy uslublari va amaliyotini o‘rganish; biznes-rejaning tuzilmasi va mazmunini belgilash; biznes-reja bo‘limlarining rejalashtirish uslublarini o‘rganish; biznes-rejani ilgari surish mexanizmini o‘rganish; biznes-rejaning samaradorligini baholash uslubiyatini o‘rganish.

28.

Lizing asoslari

Lizing rivojlanishining afzalliklari, axamiyati va samaradorligi, turlari, soliqqa tortish masalalari, tashkiliy va boshqarish shakllari, lizing munosabatlarni respublikada rivojlanish xolati va shu kabi dolzarb muammolar o‘rgatiladi.

29.

Suv xo‘jaligi qurilishi iqtisodiyoti

Qishloq va suv xo‘jaligi uchun ob’ektlar qurish, ularning iqtisodiyotini rivojlantirish, ishlab chiqarish faoliyatini biznes rejasi, loyiha smeta hujjatlarini tuzish, meliorativ tadbirlar o‘tkazish, iqtisodiy samaradorlikni hisoblash usullari o‘rgatiladi

30.

Suv xo‘jaligi tashkilotlari faoliyati tahlili

Suv xo‘jaligi tashkilotlari faoliyati, ularning asosiy vazifalari, asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlari va ularni tahlil qilish metodikasi o‘rgatiladi

31.

Biznes korxonalari iqtisodiyoti

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tarmoqlar va korxonalar faoliyatida sodir bo‘layotgan ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar doirasida tegishli tahlillar amalga oshirilgan holda real sektor tarmoqlarida faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalarni istiqbolli rivojlanish yo‘nalishlarini konseptual asoslari o‘rgatiladi.