Кафедра ходимлари

 

Ахмедов Азамат Камилович

Кафедра мудири

Теl.:  +99871-237-09-73

Email: a.akhmedov@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Ахмедов Азамат Камилович

Илмий даражаси, унвони

Иқтисод фанлари бўйича фалсафа доктори, PhD

Иқтисодий назария асослари кафедраси мудири

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: Б ўқув биноси, Б-316

Тел.:  +99871-237-09-73

Email: ina119@umail.uz

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши: сув тежаш технологиялари, қишлоқ хўжалиги, сув хўжалиги, моделлаштириш

Асосий илмий – услубий ишлари:

1. Axmedov A.K., Saidova M.X. “Mehnat iqtisodiyoti” fanidan seminar (amaliy) mashg’ulotlar uchun uslubiy qo’llanma (1-qism) –T.: TIQXMMI bosmaxonasi, 2019 y. – 48 b.

2. Axmedov A.K., Saidova M.X. “Mehnat iqtisodiyoti” fanidan seminar (amaliy) mashg’ulotlar uchun uslubiy qo’llanma (2-qism) –T.: TIQXMMI bosmaxonasi, 2019 y. – 64 b.

3. Axmedov A.K. “Makroiqtisodiyot” fanidan mustaqil ishlarni bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatma –T.: TIQXMMI bosmaxonasi, 2019 y. – 32 b.

4. Ахмедов А.К. Расчёт эффективности использования воды при применении математических основ в результате теоретических и практических исследований//Ж. Вестник Прикаспия научно-теоретический и практический журнал, № 4 (23) 2018. –С.24-26.

5. Ахмедов А.К., Рахматова М. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорт салоҳиятини ошириш имкониятлари//Ж. “Agroiqtisodiyot” илмий-амалий аграр иқтисодий журнал, №3, 2017 й. – Б.71-74.

6. Ахмедов А.К. Иқтисодиёт тармоқларига сув ресурсларини тақсимлаш: методология ва амалиёт (Монография) –Т.: “Fan va texnologiya”, 2016 й. –152 б.

7. Ahmedov A.K., Umurzakov U.P. Economic Analysis of Paying to Make Use of Fresh-Water (A study of Khorezm region)//Business Economics. 2016. Issue 4 (2), (October). Volume 51, 2016. – P. 681-687

8. Ахмедов А.К. Исследование задачи распределения водных ресурсов интервальными методами//Ж. “Наука и практика” научно-аналитический журнал, № 3 (23) 2016 г. – С.54-59.

9. Ахмедов А.К. Батирова Ф.К. Таълимни бошқаришда замонавий инновацион технологияларнинг аҳамияти//Ж. “Ирригация ва мелиорация” журнали, №3 (5) 2016 й. – Б.70-74.

10. Ахмедов А.К. Қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг натижалари (Хоразм вилояти мисолида)//Ж. “Ирригация ва мелиорация” журнали, №3 (5) 2016 й. – Б.59-63.

11. Ахмедов А.К., Абдуқодирова С. Қишлоқ хўжалигини модернизациялаш жараёнида ер-сув ресурс-ларидан фойдаланиш самарадорлигин ошириш//Ж. “Агро илм” журнали. №3, 2016. –Б71-72.

12. Ахмедов А.К. Сув тежаш технологиялари//Ж. “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги” журнали 8-сон, 2015. – Б.37.

13. A. Axmedov, I. Toshboltayev, D. Tursunxujaeva, M. Rustamova (2018). Statistical Analysis of Environmental Processes with the MS Excel//International Conference–Science, Research, Development. Philology, Sociology and Culturo-logy. #5 – Berlin. 30-31 May 2018. – P.37-44.

14. А. Ахмедов, Ғ. Дусмуратов, Ж. Саидаҳмедов  Пахтачилик-тўқимачилик кластерларини ташкил этиш // “Инновацион иқтисодиётга ўтиш шароитида миллий иқтисодиётнинг таркибий тузилмасини такомиллаштиришнинг устувор йўналишлари” республика илмий-амалий анжумани. – Гулистон: ГулДУ, 27-28 апрель 2018 й. 2-қисм. – 110-111 б.

15. А.Ахмедов Минтақа иқтисодиётини ривожлантиришда қишлоқ хўжалигининг аҳамияти (Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятлари мисолида)//“Суғорма деҳончиликда сув ва ер ресурсларидан оқилона фойдаланишнинг экологик муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани. – Тошкент: ТИҚХММИ, 24-25 ноябрь 2017 й. 2-қисм. – 564-567 б.

16. А.Ахмедов Қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришга сарфланган сув ресурслари самарадорлигини баҳолашнинг илмий-амалий жиҳатлари//International Scientific-Practical Conference ‘The Problems and Perspectives of Effective Management of Water Economy in Conditions of Globalization’. – Tashkent: TIIM, 2017. Part 1.     –P.458-463.

17. А.Ахмедов, А. Халилов Ер ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишда сув тежаш технологияларининг роли (Хоразм вилояти мисолида)//“Тупроқнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш учун ғалла ва доривор ўсимликлардан фойдаланиш истиқболлари” республика илмий-амалий конқеренцияси. –Хива: Хоразм Маъмун академияси, 2016. – 19-23 б.

18. Ahmedov A., Samiev L. The making erosion data of water flow on the main canals: case study on the use of GIS / Agenda of the GIS in Central Asia Conference "Geospatial Management of Land, and Water Resources" //Presentation of Session 15-5: GIS for Water Management 2. Tashkent Institute of Irrigation and Melioration. May 14-16, 2015 Tashkent, Uzbekistan           

19. Ahmedov A.K. The role of water resources in the agricultural sphere of Khorezm region (Uzbekistan) /Материалы ХІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии»//Сборник научных трудов. – Украина: Переяслав-Хмельницкий, 30-31 матр 2015 г. Часть 2, 6-7 с.

20. Ахмедов А.К. Cувдан оқилона фойдаланиш ва сувдан фойдаланиш самарадорлиги-ни оширишни рағбатлантиришнинг ўзига хос йўллари//“Аграр соҳани модернизациялаш шароитида қишлоқ ҳудудларини ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш йўналишлари” мавзусидаги илмий-амалий конференция. – Тошкент: Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий-тадқиқот институти. 12 ноябр 2014. II жилд. –82-85 б.

21. Ахмедов А.К. Иқлим ўзгаришининг Амударё ҳавзаси (Туямўйин гидропости) даги сув ресурсларига таъсири ва сувдан фойдаланиш истиқболлари (Хоразм вилояти мисолида)//“Ўзбекистонда давлат ва жамият қурилиши соҳасидаги ислоҳотлар – тизимлилик, изчиллик ва ўзаро боғлиқлик” мавзусидаги Ёш олимлар ва катта илмий ходим-изланувчилар илмий-амалий анжумани. – Самарқанд: СамДУ. 27-28 июнь 2013 й. – 126-130 б.

Саидова Мадина Хамидовна

Кафедра мудири, доцент

Тел.:  +99871-237-09-73

Email: ina119@umail.uz

Батафсил

 

 

Саидова Мадина Хамидовна

Илмий даражаси, унвони

Иқтисод фанлари номзоди доцент

Иқтисодий назария асослари кафедраси доценти

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: Б ўқув биноси, Б-316

Тел.:  +99871-237-09-73

Email: ina119@umail.uz

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши:

Асосий илмий – услубий ишлари:

1. Саидова М., Абдуллаева К., Проблемы и пути совершенствования трудового потенциала предприятия // Журнал. Агро илм, 2016.-1-сон-79 бет.

2. Саидова М., Джуманиёзов У., «Организация системы обучения  и развития персонала» // Журнал. Агро илм, 2016.-2-сон-76 бет

3. Саидова М., Қудратов М., Проблемы и пути совершенствования трудового потенциала предприятия //Научно – методические проблемы формирования и повышения уровня экономической культуры студенческой молодёжи. филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте (сборник материалов международной научно – практической конференции. 2016., стр.

4.Саидова М., Абдурахманова И., Пути повышения конкурентоспособности туристических фирм // Сфера обслуживания населения Узбекистана и туризм: состояние, проблемы и перспективы развития ТГЭУ (сборник научных статей международной научно – практической конференции , 2016., стр. 252-260.

5.Саидова М., Джуманиёзов У., Problems of innovation manejment manofakturing enterprise // Ер, сув ва табиий ресурсларни геофазовий бошқариш муаммолари ТИИМ (сборник научных статей международной научно – практической конференции , 2016., стр. 33- 35

6.Саидова М., Рахмонқулова С., Организационно - методологические основы построения статистической информационной системы // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами  ТМИ 2016. 159-162 бетлар.

7.Саидова М., Эффектиые методы управления человеческими ресурсами // “Муносиб мехнат тамойилларини Ўзбекистонда қўллаш имкониятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  ТДИУ 2016. 275-276 бетлар.

8.Саидова М., Значение корпоративного управления в развитии коммерческих банков // “Корпоратив бошқарув принциплари, миллий қонунчирик, ва корпоратив муносабатлар амалиёти” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  ТМИ 2016.

9.Саидова М., Теоретические аспекты продовольственного обеспечения // “Ўзбекистонда озиқ- овқат хавфсизлигини таъминлашнинг назарий асослари ва устувор йўналишлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  ТДИУ 2016.

10.Саидова М., Абдурахманова И., Эмиссия акций как способ мобилизации финансовых ресурсов акционерного общества // “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциялашуви шароитида ” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  Тўқимачи 2016.

Мирзаев Шакир Арипович

Иқтисодий назария асослари кафедраси доценти

Тел.:  +99871-237-09-73

Email: 

Батафсил

 

 

Мирзаев Шакир Арипович

Илмий даражаси, унвони

Иқтисод фанлари номзоди

Иқтисодий назария асослари кафедраси доценти

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: Б ўқув биноси, Б-316

Тел.:  +99871-237-09-73

Email: ina119@umail.uz

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши: ижтимоий ва иқтисодий муаммолар

Асосий илмий – услубий ишлари:

1.Мирзаев Ш. Глобал молиявий инкирознинг келиб чикишида АКШ молия тизимининг ўрни //Ж.  “Иқтисод ва молия  ” илмий-амалий  журнали. -Т.: 2009.№2. 47-49 б.

2.Мирзаев Ш. Ахолининг ижтимоий химояси тизимининг ривожланиш модели//Ж.  “Иктисодиёт ва таълим ” илмий журнали. –Т.: 2005. №1. 12-15 б.

3.Мирзаев Ш. Садыкова И.А., Эгамбердиев Ф.Т., Муминов Н.Г. Микроэкономика (Учебное пособие). -Т. 2004. -С.166

4.Мирзаев Ш. Усиление муниципализации социальной политики//«Актуальные проблемы социально-экономического развития Узбекистана в условиях либерализациии углубления реформ», Материалымеждународной научно-практической конференции. -Т.: 2004. c.156-157.

5.Mirzayev Sh., Aimuhamedova A. Davlat tomonidan mehnat bozorini tartibga solishning asosiy yonalishlari//Ж. O’zbekiston Iqtisodiy Axborotnomasi. №9-10,2004,50-51б

6.Мирзаев Ш. Махалля-как муниципализатор социальной политики//«Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида Ўзбекистон Республикасига хорижий инвестицияларни жалб этиш ва иқтисодиётни ривожлантириш хусусиятлари» мавзусидаги магистрантларнинг Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. - Т.: 2004. 123-126 б.

7.Мирзаев Ш. Социальная политика Узбекистана//«Страны СНГ  в условиях глобализации » Материалы II –международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. М.:Экон-информ, 2004. -С.51-53.

8.Мирзаев Ш., Тураев Х.Н. Управление малым и средним бизнесом (Учебное пособие) - Т.: 2003. 117 бет.

Файзуллаева Турсуной  Рахматуллаевна

Иқтисодий назария асослари  кафедраси доценти

Тел.:  +99871-237-09-73

Email: ina119@umail.uz

Батафсил

 

 

Файзуллаева Турсуной  Рахматуллаевна

Илмий даражаси, унвони

Иқтисодий назария асослари  кафедраси доценти

Иқтисодий назария асослари  кафедраси доценти

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: Б ўқув биноси, Б-316

Тел.:  +99871-237-09-73

Email: ina119@umail.uz

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши:

Асосий илмий – услубий ишлари:

1.Файзуллава Т., Саидова М., Икрамова С., Особенности реализации агропромышленной продукции кооперативов // ТДИУ Электрон журнали 2016.

2.Файзуллава Т., Саъдуллаев У., Инновационно – правовые аспекты госуарственной поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства в сельском хозяйстве // Журнал. Ўзбекистон Республикаси Олий хўжалик суди ахбаротномаси, 2016.-2- сон -81-83 бетлар

3.Файзуллава Т., Рустамова Д., Современные инновационные аспекты высшего образования // Журнал. Таълим, фан ва инновация, 2016.-1- сон -14-16 бетлар  10Б.

4.Файзуллава Т., Икрамова С., Кооперативлар - агросаноат махсулотларини сотишнинг замонавий хусусиятлари // Журнал. Агро илм, 2016.-3 (41)- сон -99-100 бетлар

5.Файзуллаева Т., Ахадова З., Актуальные исследование общественно – гуманитарных проблем экологической безопасности сельской семьи в Китае //Профессиональное становление личности XXI века в системе непрырывного образования: теория, практика и песрпективы. филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте (сборник материалов международной научно – практической конференции посвещённой году “Здоровой матери и ребёнка”,2016., стр. 75-79.

6.Файзуллаева Т., Ибрагимов А., Актуальность инновационного мышления и поведения педагога при подготовки будущих специалистов //Профессиональное становление личности XXI века в системе непрырывного образования: теория, практика и песрпективы. филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте (сборник материалов международной научно – практической конференции посвещённой году “Здоровой матери и ребёнка”, 2016., стр. 85-88.

7.Файзуллаева Т., Совершенствование привлечения молодёжи в предпринимательскую деятельность //Научно – методические проблемы формирования и повышения уровня экономической культуры студенческой молодёжи. филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте (сборник материалов международной научно – практической конференции. 2016., стр.

8.Файзуллаева Т., Саъдуллаев С., Ўзбекистонда олий таълим тизимини такомиллаштириш //Научно – методические проблемы формирования и повышения уровня экономической культуры студенческой молодёжи. филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте (сборник материалов международной научно – практической конференции. 2016., стр.

9.Файзуллаева Т., Максумханова А., Методические подходы к оценке маркетинговой стратегии в гостиничном бизнесе // Сфера обслуживания населения Узбекистана и туризм: состояние, проблемы и перспективы развития ТГЭУ (сборник научных статей международной научно – практической конференции , 2016., стр. 252-254.

10.Файзуллаева Т., Инновационно – правовые аспекты поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства в сельском хозяйстве // “Муносиб мехнат тамойилларини Ўзбекистонда қўллаш имкониятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  ТДИУ 2016. 275-276 бетлар.

11.Файзуллаева Т., Икрамова С., Иқтисодиёт тармоқлари модернизацияси орқали тадбиркорлик фаолияти субектларини ривожлантириш // “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциялашуви шароитида ” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  Тўқимачи 2016.

 12.Файзуллаева Т., Икрамова С., Иқтисодиёт тармоқлари модернизацияси орқали тадбиркорлик фаолияти субектларини ривожлантириш // “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциялашуви шароитида ” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  Тўқимачи 2016.

13.Файзуллаева Т., “Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида аграр сохада кооперация муносабатларини такомиллаштириш” // Монография. - Тошкент 2016 й. 165 бет.

Абдурахмонова Ирода Каландаровна

Иқтисодий назария асослари кафедраси  катта ўқитувчиси

Тел.:  +99871-237-09-73

Email: ina119@umail.uz

Батафсил

 

 

Абдурахмонова Ирода Каландаровна

Илмий даражаси, унвони

Иқтисодий назария асослари кафедраси  катта ўқитувчиси

Иқтисодий назария асослари  кафедраси катта ўқитувчиси

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: Б ўқув биноси, Б-316

Тел.:  +99871-237-09-73

Email: ina119@umail.uz

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши:

Асосий илмий – услубий ишлари:

1.Абдурахманова И., Аграр сохада кадрлар салохиятини ошириш муаммолари // “Муносиб мехнат тамойилларини Ўзбекистонда қўллаш имкониятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  ТДИУ 2016. 213-214 бетлар

2.Абдурахманова И., Розиқов А. Корпоратив бошқарувида ривожланган мамлакатлар тажрибаси // “Корпоратив бошқарув принциплари, миллий қонунчирик, ва корпоратив муносабатлар амалиёти” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  ТМИ 2016.

3.Абдурахманова И., Орипов Х., Республикада корпоратив бошқарувни жорий этишнинг истиқболли йўналишлари // “Корпоратив бошқарув принциплари, миллий қонунчирик, ва корпоратив муносабатлар амалиёти” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  ТМИ 2016.

4.Абдурахманова И., Қозоқбоев Д., Корпоратив бошқарувида ривожланган мамлакатлар тажрибаси // “Корпоратив бошқарув принциплари, миллий қонунчирик, ва корпоратив муносабатлар амалиёти” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  ТМИ 2016. бетлар.

5.Абдурахманова И., Шокиров А., Корпоратив бошқаришнинг иқтисодий ўсишни таъминлашдаги хусусиятлари // “Корпоратив бошқарув принциплари, миллий қонунчирик, ва корпоратив муносабатлар амалиёти” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  ТМИ 2016. бетлар.

6.Абдурахманова И., Давранова З., Аграр сохани ривожлентиришда корпоратив бошқаришнинг ўрни // “Корпоратив бошқарув принциплари, миллий қонунчирик, ва корпоратив муносабатлар амалиёти” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  ТМИ 2016. бетлар.

7.Абдурахманова И., Абдурасулов Б., Иқтисодиётни модернизациялаш ва таркибий ўзгаришларни амалга оширишда Ўзбекистон тажрибаси // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами  ТМИ 2016.

8.Абдурахманова И., Хайруллаев З., Қишлоқ хўжалик тармоқларига инвестицияларни жалб этиш истиқболлари // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами  ТМИ 2016.

9.Абдурахманова И., Абдурахманова М., Кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларида маркетинг фаолиятини самарали ташкил этиш // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами  ТМИ 2016.

10.Абдурахманова И., Синдаров Ф., Таркибий ўзгаришлар жараёнида банкларнинг фонд бозоридаги иштирокини ошириш масалалари // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами  ТМИ 2016.

11.Абдурахманова И., Қурбонов Ш., Пул – кредит сохасидаги инновацияларнинг таркибий ўзгаришлардаги ахамияти // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами  ТМИ 2016.

12.Абдурахманова И., Расулов С., Ердан самарали фойдаланишни ташкил этиш орқали ахоли бандлигини ошириш имкониятлари // “Инновацион тараққиёт модернизациянинг концептуал асоси” мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами Бухоро Давлат Университети 2016.

13.Абдурахманова И., Хазратқулова Х., Қишлоқда ижтимоий инфратузилмани ривожлантиришнинг объектив зарурлиги ва хусусиятлари // “Иқтисодий барқарорликка эришишда модкрнизациялаш ва иқтисодий мутаносибликларни таъминлаш муаммолари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами (2-қисм) ЎМУ 2016.,213 бет.

14.Абдурахманова И., Таджидинова З., Микромолиялаш – мамлакат минтақаларини ривожлантиришнинг мухим омили //ТИМИ Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги XV анъанавий илмий – амалий анжуман мақолалар тўплами (III – қисм)– Тошкент 2016. 48 -50 - бетлар.

15.Абдурахмонова И.К Актуальные вопросы подготовки  кадров  в Узбекистане. XXX международные плехановские чтения  материалы международной научно-пректической конференции  (10-11 февраля  2017 )

16.Абдурахмонова И.Тоғаев  Б.Б. Инқирозлар таъсирини  бартараф  этишда корпоратив бошқарувнинг аҳамияти. “Корпоратив бош принциплари, миллий  қонунчилик  ва корпоратив  муносабатлар  амалиёти” мавзусидаги  институт  миқиёсидаги  илмий-амалий анжумани   27 декбрь 2016 йил

17.Абдурахмонова И.К., Хошимов  Д. Иқтисодиётни  ривожлантиришда корпоратив  бошқарувнинг аҳамияти. “Корпоратив бош принциплари, миллий  қонунчилик  ва корпоратив  муносабатлар  амалиёти” мавзусидаги  институт  миқиёсидаги  илмий-амалий анжумани   27 декбрь 2016 йил

18.Абдурахмонова И.К., Абдурахмонова  М.Н.  Иқтисодиётни модернизация шароитида корпоратив  бошқарувнинг ролини ошириш. “Корпоратив бош принциплари, миллий  қонунчилик  ва корпоратив  муносабатлар  амалиёти” мавзусидаги  институт  миқиёсидаги  илмий-амалий анжумани   27 декбрь 2016 йил

19.Абдурахмонова И.К.,  Давронова З. Г. Аграр соҳани ривожлантиришда корпоратив бошқарувнинг ўрни  “Корпоратив бош принциплари, миллий  қонунчилик  ва корпоратив  муносабатлар  амалиёти” мавзусидаги  институт  миқиёсидаги  илмий-амалий анжумани   27 декбрь 2016 йил

20.Абдурахмонова И.К., Розиқов  Р. Корпоратив бошқарувда ривожланган мамлакатлар тажрибаси. “Корпоратив бош принциплари, миллий  қонунчилик  ва корпоратив  муносабатлар  амалиёти” мавзусидаги  институт  миқиёсидаги  илмий-амалий анжумани   27 декбрь 2016 йил

 Икрамова Сурайё Аскаровна

Иқтисодий назария асослари кафедраси  катта ўқитувчиси

Тел.:  +99871-237-09-73

Email: ina119@umail.uz

Батафсил

 

 

Икрамова Сурайё Аскаровна

Илмий даражаси, унвони

Иқтисодий назария асослари кафедраси  катта ўқитувчиси

Иқтисодий назария асослари кафедраси  кафедраси катта ўқитувчиси

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: Б ўқув биноси, Б-316

Тел.:  +99871-237-09-73

Email: ina119@umail.uz

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши:

Асосий илмий – услубий ишлари:

1.Пиримқулов Ж., Икрамова С., Ер, сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш зарурияти // Журнал. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги, 2016. 5-сон -43-44 бетлар

2. Икрамова С., Рустамова Д, Создание механизмов саморазвития туристической организации // Сфера обслуживания населения Узбекистана и туризм: состояние, проблемы и перспективы развития ТГЭУ (сборник научных статей международной научно – практической конференции , 2016., стр. 121-122.

3. Икрамова С., Рустамова Д, Қишлоқ хўжалигида ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш // Ер, сув ва табиий ресурсларни геофазовий бошқариш муаммолари ТИИМ (сборник научных статей международной научно – практической конференции , 2016., стр. 121-122.

4. Рустамова Д., Икрамова С., Аёлни улуғлаш - оилани, хаётни улуғлашдир //Профессиональное становление личности XXI века в системе непрырывного образования: теория, практика и песрпективы. филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте (сборник материалов международной научно – практической конференции посвещённой году “Здоровой матери и ребёнка”,2016.,

5. Икрамова С., Бурхонов Б., Ахбарот инқилобининг ёш авлодга таъсири //Профессиональное становление личности XXI века в системе непрырывного образования: теория, практика и песрпективы. филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте (сборник материалов международной научно – практической конференции посвещённой году “Здоровой матери и ребёнка”,2016.

6. Икрамова С., Азизова Д., Improvementof propertimanejmentin indastrial organizations // Ер, сув ва табиий ресурсларни геофазовий бошқариш муаммолари ТИИМ (сборник научных статей международной научно – практической конференции , 2016., стр. 23-27.

7.Рустамова Д., Қудратов М., Ўзбекистон иқтисодиётининг ўсиш суратларини статистик жихатдан асослаш // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами  ТМИ 2016.

8.Икрамова С., Рустамова Д., Аграр секторда амалга оширилган иқтисодий ва институционал ислохотларнинг самараси // “Ўзбекистон иқтисодиётини институционал ривожлантириш: ютуқлар, муаммолар, ечимлар” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами  ТДИУ 2016. 159-162 бетлар.

9.Икрамова С., Қудратов М., Таркибий ўзгаришлар жараёнида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш омиллари // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами  ТМИ 2016. 159-162 бетлар.

 10.Файзуллаева Т., Икрамова С., Иқтисодиёт тармоқлари модернизацияси орқали тадбиркорлик фаолияти субектларини ривожлантириш // “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциялашуви шароитида ” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  Тўқимачи 2016.

11.Икрамова С., Пардабоев Н., Жахон мамлакатларининг ташқи иқтисодий алоқалари тахлили // ТИМИ Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги XV анъанавий илмий – амалий анжуман мақолалар тўплами (III – қисм)– Тошкент 2016. 565 - 568 - бетлар.

Рустамова Дилбар Рустамовна

Иқтисодий назария асослари кафедраси  катта ўқитувчиси

Тел.:  +99871-237-09-73

Email: ina119@umail.uz

Батафсил

 

 

Рустамова Дилбар Рустамовна

Илмий даражаси, унвони

Иқтисодий назария асослари кафедраси  катта ўқитувчиси

Иқтисодий назария асослари кафедраси  кафедраси катта ўқитувчиси

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: Б ўқув биноси, Б-316

Тел.:  +99871-237-09-73

Email: ina119@umail.uz

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши:

Асосий илмий – услубий ишлари:

1.Рустамова Д., Икрамова С., Аёлни улуғлаш - оилани, хаётни улуғлашдир //Профессиональное становление личности XXI века в системе непрырывного образования: теория, практика и песрпективы. филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте (сборник материалов международной научно – практической конференции посвещённой году “Здоровой матери и ребёнка”,2016., стр. 75-79.

2.Рустамова Д, Икрамова С., Миллий иқтисодиётда туризмнинг ахамияти // Сфера обслуживания населения Узбекистана и туризм: состояние, проблемы и перспективы развития ТГЭУ (сборник научных статей международной научно – практической конференции , 2016., стр. 267-269.

3.Икрамова С., Рустамова Д, Создание механизмов саморазвития туристической организации // Сфера обслуживания населения Узбекистана и туризм: состояние, проблемы и перспективы развития ТГЭУ (сборник научных статей международной научно – практической конференции , 2016., стр. 121-122.

4.Икрамова С., Рустамова Д, Қишлоқ хўжалигида ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш // Ер, сув ва табиий ресурсларни геофазовий бошқариш муаммолари ТИИМ (сборник научных статей международной научно – практической конференции , 2016., стр. 121-122.

5.Рустамова Д, Естеков А., Diagnosis of human capasiti of vater organization // Ер, сув ва табиий ресурсларни геофазовий бошқариш муаммолари ТИИМ (сборник научных статей международной научно – практической конференции , 2016., стр. 33- 35

6.Рустамова Д., Икрамова С., Аёлни улуғлаш - оилани, хаётни улуғлашдир //Профессиональное становление личности XXI века в системе непрырывного образования: теория, практика и песрпективы. филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте (сборник материалов международной научно – практической конференции посвещённой году “Здоровой матери и ребёнка”,2016.,

7. Рустамова Д., Қудратов М., Ўзбекистон иқтисодиётининг ўсиш суратларини статистик жихатдан асослаш // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами  ТМИ 2016.

8.Икрамова С., Рустамова Д., Аграр секторда амалга оширилган иқтисодий ва институционал ислохотларнинг самараси // “Ўзбекистон иқтисодиётини институционал ривожлантириш: ютуқлар, муаммолар, ечимлар” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами  ТДИУ 2016. 159-162 бетлар.

 Аллаева Раиса Рахимовна

Иқтисодий назария асослари кафедраси  ассистенти

Тел.:  +99871-237-09-73

Email: ina119@umail.uz

Батафсил

 

 

Аллаева Раиса Рахимовна

Илмий даражаси, унвони

Иқтисодий назария асослари кафедраси  ассистенти

Иқтисодий назария асослари кафедраси  ассистенти

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: Б ўқув биноси, Б-316

Тел.:  +99871-237-09-73

Email: ina119@umail.uz

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши:

Асосий илмий – услубий ишлари:

1.Аллаева Р., Турсунова А., Учёт труда и заработной платы в условиях диверсификации экономики// Журнал. Касбий фанлар методикаси, 2016.-7сон (67)-25 бет

2.Аллаева Р., Основные направления совершенствования системы оброзования в Узбекистане //Профессиональное становление личности XXI века в системе непрырывного образования: теория, практика и песрпективы. филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте (сборник материалов международной научно – практической конференции посвещённой году “Здоровой матери и ребёнка”,2016.

3.Аллаева Р., Пути дальнейщего совершенствования и использования информационно – коммуникационных технологий //Научно – методические проблемы формирования и повышения уровня экономической культуры студенческой молодёжи. филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте (сборник материалов международной научно – практической конференции. 2016.

4.Аллаева Р., Мамедова К., Информационно – коммунальные технологии и пути их эффективного использования // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами  ТМИ 2016.

5.Аллаева Р., Хан Т., Анализ государственного статистического наблюдения // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами  ТМИ 2016.

6.Аллаева Р., Нам Н., Система государственной статистики // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами  ТМИ 2016.

7.Аллаева Р., Тоиржонов Ж., Пути совершенствования статистики национального богатства // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами  ТМИ 2016.

8.Аллаева Р., Сотрудничесиво высших учебных заведений с фирмами и организайиями для решения задач в сфере профессиональной подготовки управленческих кадров и их трудоустройство // “Муносиб мехнат тамойилларини Ўзбекистонда қўллаш имкониятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  ТДИУ 2016. 208-210 бетлар.

9.Аллаева Р., Мухамеджанова А., Роль иностранных инвестиций в развитии экономики Узбекистана // ТИМИ Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги XV анъанавий илмий – амалий анжуман мақолалар тўплами (III – қисм)– Тошкент 2016. 565 - 568 - бетлар.

10.Аллаева Р.,Аветесян М., Особенности подхода к решению проблем с безработицей в Узбекистане // ТИМИ Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги XV анъанавий илмий – амалий анжуман мақолалар тўплами (III – қисм)– Тошкент 2016. 565 - 568 - бетлар.

Джамалова Хулкар  Сайёровна

Иқтисодий назария асослари кафедраси  ассистенти

Тел.:  +99871-237-09-73

Email: ina119@umail.uz

Батафсил

 

 

Джамалова Хулкар  Сайёровна

Илмий даражаси, унвони

Иқтисодий назария асослари кафедраси  ассистенти

Иқтисодий назария асослари кафедраси  ассистенти

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: Б ўқув биноси, Б-316

Тел.:  +99871-237-09-73

Email: ina119@umail.uz

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши:

Асосий илмий – услубий ишлари:

1.Джамалова Х., Факторы воздействия на трудовые ресурсы предприятия // “Муносиб мехнат тамойилларини Ўзбекистонда қўллаш имкониятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  ТДИУ 2016. 255 - 257 бетлар.

2.Джамалова Х., Критерии продовольственной безопасности // “Ўзбекистонда озиқ - овқат хавфсизлигини таъминлашнинг назарий асослари ва устувор йўналишлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  ТДИУ 2016.

3.Джамалова Х., Валихонова Х., Озиқ - овқат товарларни ишлаб чиқаришдаги сифат кўрсаткичларини аниқлашга қўйиладиган талаблар // “Ўзбекистонда озиқ - овқат хавфсизлигини таъминлашнинг назарий асослари ва устувор йўналишлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  ТДИУ 2016.

4.Джамалова Х., Хабибуллаев М., Озиқ – овқат саноатида тадбиркорлик самарадорлигини бахолаш // “Ўзбекистонда озиқ - овқат хавфсизлигини таъминлашнинг назарий асослари ва устувор йўналишлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  ТДИУ 2016.

5.Джамалова Х., Абдувахобов Х., Озиқ – овқат хавфсизлигини таъминлаш давлатнинг устувор вазифаси // “Ўзбекистонда озиқ - овқат хавфсизлигини таъминлашнинг назарий асослари ва устувор йўналишлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  ТДИУ 2016.

6.Джамалова Х., Тошболтаев И., Иқтисодий ислохотлар самарадорлигининг статистикаси // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами  ТМИ 2016.

7.Джамалова Х., Факторы воздействия на трудовые ресурсы предприятия // “Муносиб мехнат тамойилларини Ўзбекистонда қўллаш имкониятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  ТДИУ 2016. 255 - 257 бетлар.

8.Джамалова Х., Критерии продовольственной безопасности // “Ўзбекистонда озиқ - овқат хавфсизлигини таъминлашнинг назарий асослари ва устувор йўналишлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  ТДИУ 2016.

9.Джамалова Х., Валихонова Х., Озиқ - овқат товарларни ишлаб чиқаришдаги сифат кўрсаткичларини аниқлашга қўйиладиган талаблар // “Ўзбекистонда озиқ - овқат хавфсизлигини таъминлашнинг назарий асослари ва устувор йўналишлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  ТДИУ 2016.

10.Джамалова Х., Хабибуллаев М., Озиқ – овқат саноатида тадбиркорлик самарадорлигини бахолаш // “Ўзбекистонда озиқ - овқат хавфсизлигини таъминлашнинг назарий асослари ва устувор йўналишлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  ТДИУ 2016.

11.Джамалова Х., Абдувахобов Х., Озиқ – овқат хавфсизлигини таъминлаш давлатнинг устувор вазифаси // “Ўзбекистонда озиқ - овқат хавфсизлигини таъминлашнинг назарий асослари ва устувор йўналишлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  ТДИУ 2016.

12.Джамалова Х., Тошболтаев И., Иқтисодий ислохотлар самарадорлигининг статистикаси // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами  ТМИ 2016.

13.Джамалов К., Джамалова Х.,  Фермер хўжаликларида адирларни минимал эрозия билан ўзлаштириш модели // ТИМИ Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги XV анъанавий илмий – амалий анжуман мақолалар тўплами (I – қисм)– Тошкент 2016.  – 300 бет.

14.Джамалова Х., Тожиддинова З., Сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва уларни мухофаза қилиш чора – тадбирлари  // ТИМИ Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги XV анъанавий илмий – амалий анжуман мақолалар тўплами (III – қисм)– Тошкент 2016.  – 50 бет.

15.Джамалова Х., Джамалова А., Истеъмолчиларни электр энергияси билан оптимал таъминлаш  // ТИМИ Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги XV анъанавий илмий – амалий анжуман мақолалар тўплами (III – қисм)– Тошкент 2016.  – 172 бет.

16.Джамалова Х., Джамалова А., Инженерлик масалаларининг математик моделини тузиш  // ТИМИ Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги XV анъанавий илмий – амалий анжуман мақолалар тўплами (III – қисм)– Тошкент 2016.  – 167 бет.