Ўқитиладиган фанлар

 

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

1.

Математик усуллар ва моделлар

 

“Математик усуллар ва моделлар” фани талабаларни назарий билимлар, амалий кўникмалар, моделлар тузиш ва уларга математик усулларни қўллаш жараёнларига услубий ёндашув ва илмий дунёқарашини шакллантириш вазифасини бажаради.

Фан бўйича талабаларнинг билим, кўникма ва малакаларига қуйидаги талаблар қўйилади. Талаба:

-          Объект, модел тузиш, моделлаштириш, алгоритмлаш, дастур тузиш усуллари ҳақида тасаввурга эга бўлиши;

-          Амалий дастурлар, дастурий таъминот ва дастурлаш технологиясини;

-          функтсионал ва ҳисоблаш масалаларини ечиш моделларини билиши ва улардан фойдалана олиши;

-          дастурлаш ва ҳисоблаш техникаси ҳамда дастурий таъминот имкониятларидан фойдаланиш кўникмаларига эга бўлиши керак.

 

 

 

3.

Ахборот технологиялари ва жараёнларни математик моделлаштириш

“Ахборот технологиялари ва жараёнларни математик моделлаштириш” фани талабаларни ахборот жараёнлари ва уларни математик моделлаштириш масалаларига услубий ёндашишга ўргатади, илмий дунёқарашини шакллантириш вазифасини бажаради, назарий билимлар, амалий кўникмалар олишларига ёрдам беради.

Фан бўйича талабаларнинг билим, кўникма ва малакаларига қуйидаги талаблар қўйилади. Талаба:

-          ахборот, уни сақлаш, уларга ишлов бериш ва уларни узатиш усуллари ҳақида тасаввурга эга бўлиши;

-          маълумотлар базаларини, дастурий таъминот ва дастурлаш технологиясини;

-          функционал ва ҳисоблаш масалаларини ечиш моделларини билиши ва улардан фойдалана олиши;

-          дастурлаш ва ҳисоблаш техникаси ҳамда дастурий таъминот имкониятларидан фойдаланиш кўникмаларига эга бўлиши;

-          Олий математика ва физика бўйича зарур билимларга эга бўлиши керак.

4.

Эконометрика

Фаннинг асосий мақсади талабаларда мураккаб иқтисодий ҳодисалар ва жараёнлардаги боғланишларни миқдорий ифодалашни иқтисодий объектлар мисолида моделлаштириш, уларни компьютерда ечиш ва олинган натижаларни иқтисодий таҳлил қилиш бўйича билим, кўникма ва малакани шакллантиришдир.

Ушбу мақсадга эришиш учун фан талабаларга иқтисодиёт ва унинг тармоқлари каби мураккаб иқтисодий тизимларни анъанавий математик-статистика ва махсус ишлаб чиқилган усуллардан фойдаланиш орқали иқтисодий кўрсаткичлар ўртасидаги миқдорий боғланишларни таҳлил қилишни ўргатиш вазифаларини бажаради.