Ilmiy ishlar

Ishlarning nomi

Maqsad va vazifalari to‘g‘risida qisqacha ma’lumot

1.

Mavzu: Обучение студентов языкам в условиях информационно- коммуникационных  технологий.

(2016-2020 yy.)  

Rahbar:

dotsent  F.B.Kilicheva

Mutaxassislarni  kasbiy tayyorlashda Axborot- kommunikatsiya  texnologiyalari hamda o‘quv jarayonida ulardan uslubiy, unumli foydalanishning maqsad va vazifalaridan konseptual asoslarini ishlab chiqish va o‘quv jarayoniga tatbiq etish.

Ko‘riladigan tadqiqotlar natijalari talabalarning rus tilida so‘zlashish va fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda katta yordam beradi .

2.

Mavzu: O‘zbek tili fanini o‘rgatishda axborot texnologiyalardan foydalanish.

(2016-2020 yy.) 

Rahbar:

dotsent  K.N.Raximova

Ta’lim   tizimi  oldida  talabaning axborot  olish va  qayta ishlash  madaniyatini shakllantirish va  rivojlantirish turibdi. Bilim  berish va o‘zlashtirish bilan birga  axborotni  tahlil  qilish,  axborot almashish va ulardan  yangi  bilim olishda  foydalanish  ko‘nikmalarini shakllantirishdan  iborat bo‘ladi. O‘yinli  texnolgiyalar,  turli  ish shakllari, motivatsiya , harflarni  to‘g‘ri  yozish, rasmlarni ochib ko‘rish, matnlar yaratish, rasmlar chizish media-mahsulotlari, ko‘rgazmali  materiallar, nutqiy  mavzular asosida videofilmlar, audivositalar, lug‘at bilan ishlash so‘zlar  tarjimasi , yangi  ma’lumotlarni aniqlash, elektron darsliklardan foydalanib orqali  til  o‘rgatish usullari yoritiladi.

3.

Mavzu:  “Immigrant so‘zlar” yordamida fransuz tilini o‘rgatish.

(2016-2020 yy.) 

Rahbar:

o‘qituvchi

T.M.Turmanov

Tadqiqotning maqsad va vazifalari ilmiy mavzuning mohiyatidan kelib chiqadi. Ishning maqsadi bo‘lajak mutaxassialarni tayyorlashda immigrant so‘zlarining o‘rnini aniqlashdan iborat. Mutaxassislik hamda umumta’lim yo‘nalishidagi chet tildan immigrant so‘zlar tizimini yaratish va ularni ta’lim jarayoniga joriy etish bo‘yicha quyidagi vazifalar bajariladi:

• Immigrant so‘zlarini o‘rgatish borasida olib borilgan tadqiqot ishlarini o‘rganib chiqish va ularga munosabat bildirish;

• Immigrant so‘zlarining maqbul turlarini maxsus tanlab olish va ularni amaliyotga tatbiq etish;      

 Immigrant so‘zlarining optimal usullarini ishlab chiqish;

• Immigrant so‘zlarining samaradorligini aniqlash uchun tajriba-sinov ishlarini o‘tkazish. 

4.

Mavzu: Irrigatsiya va melioratsiya sohasidagi so‘zlarni izohli lug‘ati (nemis tili so‘z boyligini oshirish usullari)

 (2016-2020 yy.) 

Rahbar: o‘qituvchi B.A.Bobojonov

Tadqiqotning maqsadi ilmiy  mavzuning  mohiyatidan kelib  chiqadi. Ishning maqsadi-bo‘lajak mutaxassislarni  tayyorlashda irrigatsiya terminlarining o‘rnini  aniqlashdan iborat.

Umumta’lim  yo‘nalishdagi chet tilidan  irrigatsiya  terminlari tizimini yoritish va ularni ta’lim  jarayoniga  joriy etish bo‘yicha bir qancha vazifalar  bajarilishi  nazarda  tutiladi.